• Induline DW-660

  Číslo produktu 390568

  Induline DW-660

  Krycí nátěrový systém na bázi vody s ochranou lakového filmu pro zpracování pomocí VACUMAT®

  Odstín: speciální odstíny | 3905
  Odstín: speciální odstíny | 3905
  Vyberte barvu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Akrylátová emulze
  Hustota (20 °C) Cca 1,2 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Stupeň lesku Hedvábně matný
  Průtokový pohárek (20° C, DIN 4) 35-45

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v exteriéru
  • Měkké dřevo, především smrk/jedle
  • Rozměrově nestálé a částečně rozměrově stálé dřevěné dílce
  • Průmyslová sériová výroba (Vakumat)
  • Základní nátěr a konečný nátěr

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • 3v1: izolační základ, mezivrstva a vrchní vrstva
  • Dobrý rozliv
  • Rychlé schnutí
  • Brzká nelepivost
  • Prostupný pro vodní páry
  • Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
  • Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
  • Nehořlavý
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

    Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

   • Přípravy

    Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
    Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

    Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

  • Zpracování
   • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
   • Před použitím zamíchejte
   • Vakumat
   • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

    Po zaschnutí provést 2. nátěr.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

    Nezpracovávat na přímém slunci.

    U nátěrových systémů na bázi vody vždy existuje riziko zabarvení způsobené extraktivními látkami dřeva.

    Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

   • Sušení

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Vakumat
   • Stříkání pouze v uzavřených zařízeních
   • VACUMAT®, stříkací a polévací zařízení

    Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 100 - 120 g/m² na pracovní krok v minimálně dvou pracovních krocích

  • Obecné pokyny
   • Produkt není vhodný pro decentrální tónování v sytému Remmers Aqua tónovacích past

    U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi . Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.