Číslo produktu 390005

Induline ZW-400

Vodou ředitelný, krycí izolační plnič pórů s vynikajícím účinkem pro aplikaci stříkáním

Odstín: bílý | 3900
Odstín: bílý | 3900
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Speciální akrylátové polymery
Hustota (20 °C) Cca 1,28 g/cm³
Zápach Po čpavku
Stupeň lesku Matný

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do interiéru i exteriéru
 • pro tvarově stálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo do interiéru a exteriéru
 • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
 • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Velmi dobrá přídržnost na podkladu
 • Dobrá plnivost na ploše
 • Vysoké plnění pórů
 • Rychlé schnutí
 • Dobrá brousitelnost
 • Velmi dobrá krycí schopnost
 • Velmi vysoká odolnost vůči zabarvení v důsledku vodou rozpustných látek obsažených ve dřevě
 • Velmi vysoká odolnost vůči narušení povrchů v důsledku specifických látek obsažených ve dřevě (např. u modřínu)
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

  • Přípravy

   Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
   Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).

   Dřevěné povrchy předem ošetřete vhodným základním nátěrem.

   Přiznané konstrukční spáry ochraňte pomocí Induline V-Fugenschutz nebo Induline AF-920.

 • Zpracování
  • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Uvedené hodnoty se vztahují na neředěný materiál. Nejlepšího rozlivu se dosáhne při teplotě materiálu 15 až 20 ° C.

   Musí být zajištěno dobré větrání.

   Pomocí zkušebního nátěru ověřte snášenlivost s podkladem.

   Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.

   Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.

   Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

   Pro další nátěr je zapotřebí provést mezibrus (brusným papírem o zrnitosti 220-240).

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.

   U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.

   Požadavky pro nátěry stanoví BFS-směrnice instrukčních listů č. 18.

   Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.

   Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

   Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

  • Sušení

   Suchý proti prachu: po cca 30 minutách
   Brousitelný a přelakovatelný: po cca 4 hodinách

   Brousitelný a přelakovatelný při řízeném procesu schnutí: po 20 minutách odpařovací zóna (při cca 20 °C a 65 - 75 % r. v.) / 75 minut fáze schnutí (cca 45 °C, 1 m/s proudění vzduchu) / 20 minut fáze ochlazování

   Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Ředění

   V případě potřeby vodou (max. 5 %).

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Stříkání Airless/Airmix Pistole s pohárkem
  • Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení. Pistole s pohárkem.

  • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

 • Spotřeba
  • cca 150 ml / m² na pracovní postup
  • Cca 150 ml/m² na jeden nátěr
   (odpovídá tloušťce mokrého filmu: cca 150 μm, tloušťka suché vrstvy: cca 70 μm)

 • Obecné pokyny
  • Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.

   Používejte těsnicí profily bez změkčovadel.

   Dřevěné dílce opatřené mezivrstvou nevystavujte povětrnostním vlivům bez konečného nátěru.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.