Číslo produktu 348805

Induline GW-306

Vodou ředitelný základní nátěr s ochranou proti hnilobě a zamodrání

Odstín: bezbarvý | 3488
Odstín: bezbarvý | 3488
Vyberte barvu

Dokumenty

product.brochures.loading

Výstrahy

 • Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Pojivo Speciální pryskyřice
Hustota (20 °C) Cca 1,015 g/ml bezbarvý Cca 1,13 g/ml bílý
Zápach Charakteristický

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • do exteriéru
 • pro tvarově stálé dílce
 • pro částečně tvarově stálé dílce
 • pro tvarově nestálé dílce
 • pouze pro \profesionální využití
 • Dřevo v exteriéru bez kontaktu se zemí
 • Pro jehličnaté a listnaté dřevo
 • Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
 • Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
 • Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Připravený pro aplikaci máčením nebo poléváním
 • Dobrá stékavost na surovém dřevu
 • Dobrá smáčivost pórů
 • Vynikající přilnavost (za mokra)
 • Chrání proti hnilobě a zamodrání
 • Neobsahuje propikonazol
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

   Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

 • Zpracování
  • Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +15 °C až max. +30 °C
  • Před použitím zamíchejte
  • Vakumat
  • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
  • Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

   Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.

   Po uschnutí proveďte další nátěry.

   Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

 • Pokyny ke zpracování
  • Doba schnutí přetíratelný po 4 hod
  • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

   Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

   V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zabarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

   U dřevin které obsahují třísloviny provádějte urychlené schnutí.

   U dřevin accoya, dub a kaštan dosáhnete optimálního rozlivu při hodnotě pH od 9,0 do 9,5, to odpovídá přidání 0,3 – 0,5 % VP 20829 aditiva (0366).

   Zvýšení viskozity v důsledku odpařování musíte vyrovnat vodou (požadovaná viskozita: bezbarvý odstín, speciální odstíny, stabilizace ligninu: doba výtoku cca 23-27 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm, u bílého odstínu: doba výtoku cca 35–45 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm).

   Pro lepší rozliv za nepříznivých podmínek (zvýšení teploty, nízká vlhkost vzduchu) zřeďte až 10 % vody. Ztráty z odpařování vyrovnejte přidáním vody.

   V případě tvorby pěny v polévacím zařízení doporučujeme přidat 0,2–1,0 % VP 9325 odpěňovač st. 2 (3231).

   Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

  • Sušení

   Přelakovatelný: po cca 4 hodinách
   (při 23 °C a 50 % r. v.)

   Přelakovatelný při řízeném procesu schnutí: cca po 90 minutách
   (20 minut okapání/50 minut fáze schnutí (35 – 40 °C)/20 minut fáze ochlazování)

   Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

  • Ředění

   Připraven k aplikaci

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Vakumat
  • Natírání/máčení/polévání/stříkání pouze v uzavřených zařízeních
  • Štětec, máčecí vany, polévací zařízení, stříkací zařízení, VACUMAT®

  • Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

   Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

 • Skladování / trvanlivost
  • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
  • Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

 • Spotřeba
  • 120-140 ml/m²

 • Obecné pokyny
  • Podle nejnovějších poznatků (v Německu mj. DIN 68800-1 a -3) musí být opatření na ochranu dřeva, a to i na nenosných dřevěných prvcích, pečlivě a včas naplánována po konzultaci se všemi účastníky výstavby (architekt, objednatel, dodavatel stavby) a s ohledem na zákonné požadavky a podmínky na staveništi. Použití biocidních ("chemických") prostředků na ochranu dřeva by proto mělo být vždy vhodným způsobem uvedeno před prodejem nebo musí být předem písemně dohodnuto se zákazníkem. V opačném případě může dojít k rozporům s právními požadavky, normativními specifikacemi nebo certifikačními systémy, které jsou specifické pro danou zemi nebo zakázku. V případě dohody o ochranném opatření na dřevo pomocí biocidního ("chemického") ochranného prostředku na dřevěné prvky, které mají být zhotoveny, vám technický servis Remmers po konzultaci rád poskytne odpovídající návrh.

   Řiďte se návody k "Údržbě & ošetřování máčecích van a polévacích zařízení" a "Pokyny pro hygienu v provozu".

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

   Kód odpadu 03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

 • Bezpečnost / pravidla
  • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.