• CL Fill Q4 Historic
 • CL Fill Q4 Historic
  • CL Fill Q4 Historic
  • CL Fill Q4 Historic

  Číslo produktu 656410

  CL Fill Q4 Historic

  Vysoce jakostní stěrka na bázi dispergovaného vápenného hydrátu, připravená k použití

  Odstín: bílý (weiß) | 6564
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Dispergovaný vápenný hydrát
  Hodnota pH > 11
  Tloušťka vrstvy Max. 3 mm
  Doba schnutí Suchý na dotek: 4-6 hodin
  Přetíratelný: 24 hodin
  Viskozita 15000 mPa∙s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Odstín Bílý
  Propustnost vodních par
  (DIN 52615)
  sd < 0,03 m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • Interiérové ​​prostory s omítkami na bázi hlíny, vápna, vápnocementu a jinými minerálními omítkami, stejně jako přírodní kámen, beton a jiné savé minerální podklady
  • Práce v oblasti ochrany stavebních památek a ekologických staveb

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Kapilárně aktivní (nasákavý)
  • Paropropustný sd < 0,03 m
  • Vhodný pro alergiky
  • Přirozeně aseptický
  • Zrnitost cca 0,15 mm
  • Minimální pnutí
  • Vysoká přídržnost
  • Lze vytáhnout do ztracena
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

    Bez solí, škodlivých stavbám.

    Savý.

   • Přípravy

    Podklad předem navlhčit.

    Před začátkem prací musí být materiál homogenizován vhodným míchacím zařízením.

     

    Ředění

    Materiál může být zředěn až z 10% vodou.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 25 °C
   • Potěr / Špachtlování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C až do max. +25 °C

   • Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

    Min. 2 pracovní kroky nutné.

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

    Druhý nátěr provádět po 12 hod.

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

    Po vytvrzení je možno provést broušení.

    Pro snížení tendence ke křídování natřených ploch se tyto následně několikrát po dobu tří dnů zvlhčí vodou (urychlení karbonatizace).

  • Pokyny ke zpracování
   • Savost podkladu vyzkoušet na dostatečně velké zkušební ploše.

    Plochy natírat od hrany k hraně a mokrý do mokrého.

    Na souvislých plochách používat pouze materiál stejné výrobní šarže.

    Výsledný odstín po vyzrání a vytvrzení závisí na savosti podkladu, okolních podmínkách, zpracování a následném ošetřování.

    Znovu přetřené plochy mohou mít odlišný odstín.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování
   • Míchadlo, zednická lžíce, zubová stěrka, hladítko, plstěná deska

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 1,0 kg / m² na pracovní postup
   • Cca 1,0 kg/m²/mm tloušťky vrstvy v jednom pracovním kroku, max. tloušťka vrstvy 3 mm

  • Obecné pokyny
   • Vždy vytvořte testovací plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.