• Color CL Fill Historic

  Číslo produktu 656610

  Color CL Fill Historic

  Vápenný plněný nátěr bez organických pojiv

  Odstín: Color CL Fill Historic | 6566
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pojivo Dispergovaný vápenný hydrát
  Hustota (20 °C) 1,54 g/cm³
  Hodnota pH > 11
  Viskozita 2500 mPa∙s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Odstín bílý
  Stupeň lesku matný
  Koeficient nasákavosti podle
  (DIN 52617)
  dle podkladu
  Propustnost vodních par
  (DIN 52615)
  sd < 0,01m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • Porézní, minerální nátěr na vnitřní použití
  • Ochrana stavebních památek
  • Ekologické stavby
  • Vyrovnávací mezivrstva pro převrstvení povrchových trhlin

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Kapilárně aktivní (nasákavý)
  • Vysoce paropropustný
  • Vysoká krycí schopnost
  • Bez organických pojiv
  • Bez rozpouštědel a změkčovadel
  • Bez konzervačních látek
  • Minerální nátěr na vodné bázi
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

    Bez solí, škodlivých stavbám.

    Savý.

   • Přípravy

    Podklad předem navlhčit.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +25 °C

   • Materiál dobře promíchejte a ihned naneste pomocí štětce nebo válečku.

    Nutné vždy min. 2 nátěry

    Technologická přestávka mezi nátěry min. 24 hod.

    Aby se předešlo křídování natřených ploch, je nutno plochy vícenásobně vlhčit.

  • Pokyny ke zpracování
   • Savost podkladu vyzkoušet na dostatečně velké zkušební ploše.

    Plochy natírat od hrany k hraně a mokrý do mokrého.

    Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

    Výsledný odstín po vyzrání a vytvrzení závisí na savosti podkladu, okolních podmínkách, zpracování a následném ošetřování.

    Znovu přetřené plochy mohou mít odlišný odstín.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

     

     

     

   • Sušení

    Atlasová zkouška: 4 až 6 hodin
    Přetíratelné po: 24 hodinách

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

   • Ředění

    Materiál může být zředěn až 10% vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec, štětka, plyšový váleček, vhodné strojní zařízení

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 0,2 - 0,25 kg / m² na pracovní postup
   • Cca. 0,2 - 0,25 kg/m² na pracovní krok na hladkém podkladu

   • Nutné vždy min. 2 nátěry

    Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.