• Funcosil FC
 • Funcosil FC
  • Funcosil FC
  • Funcosil FC

  Číslo produktu 071101

  Funcosil FC

  Hydrofobní impregnace na silanové bázi ve formě krému

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled Mléčná, bílá, krémová
  Hustota (20 °C) Cca 0,84 kg/l
  > 61 °C
  Aktivní látka Silany/siloxany
  Obsah účinných látek Cca 40 % hm.
  Nosný materiál Dearomatizované uhlovodíky / voda

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Ochrana fasád před nárazovým deštěm
  • Snižuje sklon ke znečištění a sklon k zelenání
  • Pórovitý, minerální podklad v exteriéru
  • Ochrana před nárazovým deštěm s následnou izolací dutin a vnitřní tepelnou izolací

  Vlastnosti

  • Vysoce vodoodpudivý
  • Otevřen difúzi vodních par (prodyšný)
  • Zlepšuje mrazuvzdornost / posypové soli
  • Výborně proniká do hloubky
  • Odolný UV záření
  • Odolný alkáliím
  • Vynikající dlouhodobý účinek
  • Snadná, přesná aplikace bez ztrát
  • Již cca 60 minut po aplikaci odolný proti dešti
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

    Nutné čištění provést šetrně, např. postřikem studenou resp. teplou vodou nebo parním čištěním; v případě odolných nečistot použít techniku s jemným otryskáním nebo čisticí prostředky Remmers [např. odstraňovač nečistot (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +25 °C.

   • Impregnační prostředek naneste vhodným nástrojem do kříže nebo aplikujte stříkacím zařízením airless.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    Sousedící plochy, které nemají být prostředkem napuštěny, lze očistit do 1 hod. po aplikaci ředidlem V 101.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Váleček s dlouhým chlupem, štětec.
    Airless tryska: úhel rozprachu 40°, průměr 0,021 palce, tlak max. 60 bar

   • Pracovní nástroje musí být suché a čisté.

    Po práci a před delší přestávkou nástroje vyčistěte vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 150 ml - 200 ml Total / m²
   • Dle porozity, v jednom kroku: cca 0,15 - 0,20 l/m²

   • Potřeba impregnačního činidla se musí zjistit na dostatečně velké zkušební ploše (1 – 2 m²).

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Nutno zajistit neprostupnost vody za hydrofobizovanou zónu.

    Za přítomnosti škodlivých solí proveďte analýzu zasolení.

    Vysoké koncentrace solí mohou vést k těžkým škodám na materiálu, kterým nemůže být zabráněno použitím impregnačního prostředku.

    Podmínkou optimální funkce je správná spotřeba; ta je závislá vždy na porozitě a vlhkosti podkladu.

    Zkouška účinnosti:
    Nasákavost minerálních stavebních materiálů může být testována pomocí Funcosil trubice dle prof. Karstena (Funcosil kufřík pro testování fasád, č. výrobku 4954 ).
    Proveďte test účinnosti nejdříve 6 týdnů po aplikaci.

    Podklady s velmi nízkou savostí a silně strukturovanými povrchy by měly být ošetřeny tekutou impregnací.

    Na karbonatické horniny je nutné provést zkoušku účinnosti.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty