• KSE 500 STE

  Číslo produktu 071301

  KSE 500 STE

  Pojivo pro modulový systém KSE. Elastifikovaný zpevňovač na organokřemičité bázi (KSE) s vysokou mírou vyloučeného gelu a přídavkem minerálního zahušťovadla.

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) 1,02 g/cm³
  Barva zakalený, ev. mírně nažloutlý
  Zápach typický
  Katalytický systém neutrální
  Obsah účinných látek cca 75 % hm.

  Po aplikaci

  Po aplikaci

  Reakce podmíněná vedlejším produktem etanol (uniká)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Zalévací hmota
  • Tmelicí hmota
  • Lazury a husté nátěry

  Vlastnosti

  • Obsahuje pružné segmenty pro flexibilní křemičitý gel
  • Výhodný poměr pevnosti v tlaku a v tahu díky dlouhým, nesmršťujícím se můstkům v křemičitém gelu
  • Míra vylučování gelu cca 50 %
  • Nehydrofobní
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

    Nutné čištění provést šetrně, např. postřikem studenou resp. teplou vodou nebo parním čištěním; v případě odolných nečistot použít techniku s jemným otryskáním nebo čisticí prostředky Remmers [např. odstraňovač nečistot (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

    Abychom se vyhnuli ztrátám, může být před čištěním provedeno předběžné zpevnění pomocí KSE 100 nebo jiného vhodného zpěvňovače.

    Nasákavost podkladu musí být snížena začerstva penetrací (např. V KSE, KSE 100, KSE 300).

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 20 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C do max. +20 °C.

   • KSE 500 STE před použitím důkladně promíchejte a protřepejte.

    Pokyny pro zpracování a receptury pro příslušné hmoty naleznete v technickém návodu modulového systému KSE.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Stříkačka, kopista, špachtle, štětec.

   • Pracovní nástroje musí být suché a čisté.

    Po práci a před delší přestávkou nástroje očistit ředidlem V 101.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

    Nádobu po každém odlití znovu vzduchotěsně uzavřít, protože KSE reaguje se vzdušnou vlhkostí.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Stanoví se individuálně dle zkoušky (viz návod pro modulový systém KSE).

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Za přítomnosti škodlivých solí proveďte analýzu zasolení.

    Vysoké koncentrace solí mohou vést k těžkým škodám na materiálu, kterým nemůže být zabráněno použitím impregnačního prostředku.

    Zbytky předchozích čištění (např. smáčedla, vosky) mohou negativně ovlivňovat účinek prostředku a musí proto být zcela odstraněny.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty