• KSE 500 E

  Číslo produktu 071505

  KSE 500 E

  Elastifikovaný zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE) s vysokou mírou vyloučeného gelu ke zpevňování silně navětralých minerálních látek

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) 1,0 g/cm³
  Barva čirý až lehce zakalený, ev. mírně nažloutlý
  Zápach typický
  Katalytický systém neutrální
  Obsah účinných látek cca 50 % hm.

  Po aplikaci

  Po aplikaci

  Reakce podmíněná vedlejším produktem etanol (uniká)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Zpevňování silně porézních jakož i silně zvětralých struktur
  • Hrubě porézní pískovce, některé vyvřeliny, jakož i zvětralé cihly, historické omítky a spárová malta
  • K dosažení rovnoměrného profilu pevnosti v kombinaci s KSE 100 a/nebo KSE 300 E

  Vlastnosti

  • Obsahuje pružné segmenty pro flexibilní křemičitý gel
  • Výhodný poměr pevnosti v tlaku a v tahu díky dlouhým, nesmršťujícím se můstkům v křemičitém gelu
  • Míra vylučování gelu cca 50 %
  • Nehydrofobní
  • Velká hloubka průniku
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

    Nutné čištění provést šetrně, např. postřikem studenou resp. teplou vodou nebo parním čištěním; v případě odolných nečistot použít techniku s jemným otryskáním nebo čisticí prostředky Remmers [např. odstraňovač nečistot (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

    Abychom se vyhnuli ztrátám, může být před čištěním provedeno předběžné zpevnění pomocí KSE 100 nebo jiného vhodného zpěvňovače.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C do max. +25 °C.

   • Impregnační prostředek nanášet beztlakým poléváním dosyta (zabránit rozprašování), aby po povrchu stavebního materiálu stékal 30 až 50 cm dlouhý film kapaliny.
    Každý úsek polévat ve vodorovných serpentinách odspodu nahoru.
    Postup několikrát (min. dvakrát) opakovat, dokud podklad saje.

    Na plochy, na které není možné materiál nanášet stříkáním, nanášet prostředek namočeným štětcem.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Sousedící plochy, které nemají být prostředkem napuštěny, lze očistit do 1 hod. po aplikaci ředidlem V 101.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Ředidlům odolné nízkotlaké pumpy a stříkací zařízení, čerpadla, štětec, štětka a plyšový váleček.

   • Pracovní nástroje musí být suché a čisté.

    Po práci a před delší přestávkou nástroje očistit ředidlem V 101.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

    Nádobu po každém odlití znovu vzduchotěsně uzavřít, protože KSE reaguje se vzdušnou vlhkostí.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Podle druhu a stavu podkladu jako i úkolu od 0,3 l/m² až po několik l/m².

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Podmínkou optimální funkce je správná spotřeba; ta je závislá vždy na porozitě a vlhkosti podkladu.

    Za přítomnosti škodlivých solí proveďte analýzu zasolení.

    Vysoké koncentrace solí mohou vést k těžkým škodám na materiálu, kterým nemůže být zabráněno použitím impregnačního prostředku.

    Zbytky předchozích čištění (např. smáčedla, vosky) mohou negativně ovlivňovat účinek prostředku a musí proto být zcela odstraněny.

    Nanášení restaurátorských malt, hydrofobizačních impregnací a nátěrů:
    Působení účinné látky "esteru kyseliny křemičité" vede po aplikaci k časově omezené hydrofobitě, která se během gelace ztrácí (reakční doba min. 28 dní). Restaurátorská malta, impregnační prostředky Funcosil a nátěry mohou být naneseny až po ukončení tvorby gelu. Pokud zpevněné podklady vykazují po více než 4 týdnech efekt navoskování (voda se balí do kapiček), může být smáčení povrchu zlepšeno lihem nebo vodou se smáčedlem.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty