• Restauriermörtel GF

  Číslo produktu 058805

  RM GF

  Restaurátorská malta pro odlévání

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu (28 d) Cca 7 N/mm²
  Pevnost v tlaku ( 28 d) Cca 20 N/mm²
  Modul pružnosti (DIN 1048) Cca 17 kN/mm²
  Velikost zrna 0,5 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,6 kg/dm³
  Záměsová voda Cca 1,0 l/5 kg a 3,0 l/15 kg
  Smrštění DIN52450 Po 28 dnech: přibližně -1,2 mm/m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Odlévání soch a plastik do forem
  • Odlévání dutých i plných tvarů

  Vlastnosti

  • Odlévatelný
  • Nízký obsah volných zásad
  • Nízké vlastní pnutí
  • Pigmenty odolné vůči UV záření
  • Hydrofobně nastavitelný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Potřebná očištění povrchu by měla být prováděna co nejšetrněji, např. tryskáním studenou či horkou vodou, čištěním párou. Při silném znečištění by měla být přednostně použita metoda jemného otryskání systémem Rotec nebo čisticími produkty Remmers (např. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR).

    V případě umělecko-historicky cenných, ozdobných stavebních prvků a soch pečlivě odstraňte krusty nečistot a povrch opakovaně intenzivně zpevněte příslušným zpevňovačem kamene Remmers KSE.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • zalít
   • Pokud je to nutné, použijte bednění.

    V případě potřeby vytvořit kontaktní vrstvu.

    Malta by měla vtékat do formy pomalu po vhodné dřevěné lati nebo přes trychtýř s trubkou, a vytvářet tak rovnoměrnou tenkou vrstvu.

    Pokud je to nutné, dodatečně rozvibrujte.

    Podle velikosti a tvaru vytvářené kopie je možné výrobek po 24 hodinách odbednit a případně doupravit.

    Čekací doba před nanesením následné vrstvy min. 24 h.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Způsob a doba trvání následného ošetření a povrchové úpravy mají vliv na barevný odstín.

    Mezi jednotlivými šaržemi může být nepatrný barevný rozdíl.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • zalít
   • Míchadlo, hladítko, štětka, trychtýř a odměrka

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,8 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,8 kg/l dutiny

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Speciální barva podle odstínu č. (č. MF, barevný rozsah, NCS apod.) nebo zaslání vzorku (v případě proměnlivé nebo měňavé barvy jasně označte požadovaný odstín).

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.