• RM GM M10

  Číslo produktu 063810

  RM GM M10

  Minerální malta pro doplnění kamene pro výplň hlubokých poškození

  Pevnost
  M10
  LANG_VARIANTE
  0638 | RM GM M10 | šedá (přirozená barva) vázající soli
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu (28 d) Cca 3 N/mm²
  Pevnost v tlaku ( 28 d) Cca 15 N/mm²
  Modul pružnosti (DIN 1048) Cca 10 kN/mm²
  Velikost zrna 2 mm
  Záměsová voda Cca 2,3 l/10 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Skladba pod restaurátorskou maltu, u hlubšího poškození

  Vlastnosti

  • Nízký obsah volných zásad
  • Dobrá přilnavost
  • Nízké vlastní pnutí
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Potřebná očištění povrchu by měla být prováděna co nejšetrněji, např. tryskáním studenou či horkou vodou, čištěním párou. Při silném znečištění by měla být přednostně použita metoda jemného otryskání systémem Rotec nebo čisticími produkty Remmers (např. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR).

    V případě umělecko-historicky cenných, ozdobných stavebních prvků a soch pečlivě odstraňte krusty nečistot a povrch opakovaně intenzivně zpevněte příslušným zpevňovačem kamene Remmers KSE.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Na předem namočený podklad se aplikuje kontaktní vrstva směsi (suchá malta / voda) v tloušťce vrstvy asi 2 mm.

    Naneste maltu v tloušťce vrstvy 1,5 až 3 cm – čerstvé do čerstvého – na kontaktní vrstvu.

    Po dostatečném vytvrzení (když zrno odprýskává) zdrsněte povrch.

    Čekací doba před nanesením následné vrstvy min. 24 h.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchací zařízení, zednická lžíce, hladítko.

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,3 kg / l dutiny
   • Cca 1,3 kg/l dutiny

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.