• Restauriermörtel SK

  Číslo produktu 059815

  RM pro

  Minerální malta pro doplnění kamene, zapracovatelná do nulové tloušťky

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu Normální cca 3,5 N/mm²
  měkká cca 2,5 N/mm²
  Pevnost v tlaku Normální > 13 N/mm²
  měkká > 8 N/mm²
  Modul pružnosti (DIN 1048) Normální cca 11 kN/mm²
  měkká cca 5 kN/mm²
  Velikost zrna Jemná 0,2 mm
  střední 0,5 mm
  hrubá 2,0 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,5 - 1,7 kg/dm³
  Záměsová voda Konzistence: schopná aplikace
  Jemná 0,2 mm: cca 2,46 l/15 kg a 4,1 l/25 kg
  Střední 0,5 mm: cca 2,16 l/15 kg a 3,6 l/25 kg
  Hrubá 2,0 mm: cca 1,8 l/15 kg a 3,0 l/25 kg
  Smrštění DIN52450 Po 7 dnech: cca -0,2 mm/m
  Po 28 dnech: cca -0,6 mm/m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Obnova, kompletace a reprofilace minerálních podkladů, jako je přírodní kámen, cihly, beton a umělý kámen
  • Reprodukce ozdobných stavebních prvků pěchováním

  Vlastnosti

  • Nízký obsah volných zásad
  • Zapracovatelná "do nuly"
  • Lze natírat
  • Dobrá přilnavost
  • Nízké vlastní pnutí
  • Pigmenty odolné vůči UV záření
  • Hydrofobně nastavitelný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Potřebná očištění povrchu by měla být prováděna co nejšetrněji, např. tryskáním studenou či horkou vodou, čištěním párou. Při silném znečištění by měla být přednostně použita metoda jemného otryskání systémem Rotec nebo čisticími produkty Remmers (např. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR).

    V případě umělecko-historicky cenných, ozdobných stavebních prvků a soch pečlivě odstraňte krusty nečistot a povrch opakovaně intenzivně zpevněte příslušným zpevňovačem kamene Remmers KSE.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Konzistence: připraveno k použití

    Na předem navlhčený matný podklad naneste kontaktní vrstvu kaše (suchá malta/voda) v tloušťce cca 2 mm.

    Naneste maltu v tloušťce vrstvy od „nuly“ (v závislosti na velikosti zrna) až 3 cm v kontaktní vrstvě – čerstvá na čerstvou – 1 až 2 mm nad konečný povrch.

    Bezpodmínečně dodržujte spárořez!

    Po dostatečném vytvrzení (když zrno odprýskává) zdrsněte povrch nebo oškrábejte na úroveň okolního povrchu.

    Opracování vysprávek (cidlinou nebo škrabkou) na strukturu okolí vysprávky.

    Konzistence: roztíratelná

    Materiál naneste na předem navlhčený matný podklad.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    V případě potřeby přebytečný materiál odstranit z povrchu kamene tuhou houbou (např. latexovou).

    Způsob a doba trvání následného ošetření a povrchové úpravy mají vliv na barevný odstín.

    Mezi jednotlivými šaržemi může být nepatrný barevný rozdíl.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Čekací doba před nanesením následné vrstvy min. 24 h.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchací zařízení, zednická lžíce, hladítko.

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,6 kg / l dutiny
   • Cca 1,6 kg/l dutiny

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Speciální barva podle odstínu č. (č. MF, barevný rozsah, NCS apod.) nebo zaslání vzorku (v případě proměnlivé nebo měňavé barvy jasně označte požadovaný odstín).

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.