• Feinspachtel RZ

  Číslo produktu 056405

  Fill RZ Historic

  Minerální tmelicí a štuková omítka na bázi románského cementu.

  Odstín:
  šedobéžový (vlastní odstín) grau-beige (Eigenfarbe) | 0564
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tlaku ( 28 d) ≥ 6,0 N/mm²
  Hustota čerstvé maltové směsi Cca 1,9 kg/dm³
  Zrnitost ≤ 0,3 mm
  Porozita ≤ 10 % objemu
  Tloušťka vrstvy Jedna vrstva 1 - 5 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,1 kg/dm³
  Záměsová voda 1,25 l/5 kg
  Třída pevnosti v tlaku CS IV

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Opravy historických fasád
  • Minerální tmelicí omítka pro interiér a exteriér

  Vlastnosti

  • Pomalý vývoj pevnosti
  • Filcovatelný
  • Tl. vrstvy jednovrstvě 1-5 mm
  • Přírodně hydraulické vápno, přes 150 let nepoužívané. Vyráběno pod názvy románksý cement nebo románské vápno. Tradiční výroba v šachtových pecích při nízké teplotě výpalu druhohorního vápence a jílu.
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Podklad předem navlhčit.

    Silně nasákavé podklady opatřit penetrací Primer Hydro F

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Kontaktní vrstva

    Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

     

    Hmotu lze nanášet v libovolné tloušťce vrstvy

    Upravit do hladka vhodným nářadím.

    Následné zpracování povrchu provádět po zatuhnutí.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Sousedící plochy zpracovávat materiálem ze stejné šarže.

    Mezi jednotlivými šaržemi může být nepatrný barevný rozdíl.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, zednická lžíce, hladítko, špachtle, plstěné hladítko

   • Pracovní nástroje před ztuhnutím malty omýt vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 6 měsíců
   • Suché, neotevřené originální balení, 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,5 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,5 kg/m²/mm tl. vrstvy

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.