• KSE 100

  Číslo produktu 071905

  KSE 100

  Zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE) s nízkým množstvím vyloučeného gelu (10 %) k předcházení přílišného zpevnění a k dosažení rovnoměrného profilu pevnosti

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) 0,80 g/cm³
  Barva čirý až lehce zakalený, ev. mírně nažloutlý
  Katalytický systém neutrální
  Obsah účinných látek cca 20 % hm.

  Po aplikaci

  Po aplikaci

  Reakce podmíněná vedlejším produktem etanol (uniká)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Zpevňování slabě zvětralých podkladů
  • Jemně porézní horniny a minerální podklady se spíše nízkou nasákavostí
  • Kombinace se zpevňovači s vyšší mírou vyloučeného gelu k dosažení rovnoměrného profilu pevnosti a zabránění přílišného zpevnění povrchu a tvorby krusty

  Vlastnosti

  • Množství vyloučeného gelu cca 10 %
  • Obsahuje speciální rozpouštědlo k potlačení nežádoucího efektu zpětné penetrace během reakční doby
  • Nehydrofobní
  • Velká hloubka průniku
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

    Nutné čištění provést šetrně, např. postřikem studenou resp. teplou vodou nebo parním čištěním; v případě odolných nečistot použít techniku s jemným otryskáním nebo čisticí prostředky Remmers [např. odstraňovač nečistot (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

    Abychom se vyhnuli ztrátám, může být před čištěním provedeno předběžné zpevnění pomocí KSE 100 nebo jiného vhodného zpěvňovače.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C do max. +25 °C

   • Impregnační prostředek nanášet beztlakým poléváním dosyta (zabránit rozprašování), aby po povrchu stavebního materiálu stékal 30 až 50 cm dlouhý film kapaliny.
    Každý úsek polévat ve vodorovných serpentinách odspodu nahoru.
    Postup několikrát (min. dvakrát) opakovat, dokud podklad saje.

    Na plochy, na které není možné materiál nanášet stříkáním, nanášet prostředek namočeným štětcem.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Sousedící plochy, které nemají být prostředkem napuštěny, lze očistit do 1 hod. po aplikaci ředidlem V 101.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Nízkotlaké postřikovače a čerpadla odolná ředidlům, štětec, štětka, plyšový váleček.

   • Pracovní nástroje musí být suché a čisté.

    Po práci a před delší přestávkou nástroje očistit ředidlem V 101.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

    Nádobu po každém odlití znovu vzduchotěsně uzavřít, protože KSE reaguje se vzdušnou vlhkostí.

  • Spotřeba
   • podle aplikace / m²
   • Podle druhu a stavu podkladu jako i úkolu od 0,3 l/m² až po několik l/m².

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Podmínkou optimální funkce je správná spotřeba; ta je závislá vždy na porozitě a vlhkosti podkladu.

    Za přítomnosti škodlivých solí proveďte analýzu zasolení.

    Vysoké koncentrace solí mohou vést k těžkým škodám na materiálu, kterým nemůže být zabráněno použitím impregnačního prostředku.

    Zbytky předchozích čištění (např. smáčedla, vosky) mohou negativně ovlivňovat účinek prostředku a musí proto být zcela odstraněny.

    Nanášení restaurátorských malt, hydrofobizačních impregnací a nátěrů:
    Působení účinné látky "esteru kyseliny křemičité" vede po aplikaci k časově omezené hydrofobitě, která se během gelace ztrácí (reakční doba min. 28 dní). Restaurátorská malta, impregnační prostředky Funcosil a nátěry mohou být naneseny až po ukončení tvorby gelu. Pokud zpevněné podklady vykazují po více než 4 týdnech efekt navoskování (voda se balí do kapiček), může být smáčení povrchu zlepšeno lihem nebo vodou se smáčedlem.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty