• AGE

  Číslo produktu 136801

  AGE

  Odstraňovač nátěrů a graffiti.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Vzhled nažloutlý
  Hustota (20 °C) 1,04 kg/l
  Hodnota pH (20 °C) cca 8,5
  Viskozita cca 7000 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna/ strop interiér a exteriér
  • Rozpuštění disperzních a akrylátových barev, syntetických, nitrolaků, politur, graffiti
  • Dřevěné povrchy, kovy a minerální podklady

  Vlastnosti

  • Pastózní
  • Vysoce účinný
  • Dlouhá doba zpracovatelnosti
  • N-metyl-pyrolidon-, bez chlorovaných uhlovodíků a alkálií
  • Biologicky odbouratelný
  • Pracovní příprava
   • Přípravy

    Hrubé znečištění odstranit mechanicky.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Materiál aplikovat vhodným nástrojem.

    Doba působení je závislá na podkladu, materiálu, který má být odstraněn, jeho tloušťce a mikroklimatu.

    Po dostatečné době působení nátěr sejmout vhodným nástrojem.

    Předcházející krok případně opakovat.

    Čisticí prostředek musí být beze zbytku odstraněn.

  • Pokyny ke zpracování
   • Případně zajistit dostatečné odvětrání.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Závazné předpisy se musí dodržet.

    Případně lze reakční čas prodloužit zakrytím PE fólií.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Štětec, postřikovač, airless stříkací zařízení (žádné plastové kartáče).

   • Pracovní nástroje ihned po použití vyčistěte vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 0,3 kg - 0,5 kg Total / m²
   • Cca 0,3 – 0,5 l/m² na pracovní krok.

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Zbytky čističe a oplachové vody s obsahem čističe nesmí být smývány do povrchové kanalizace. Oplachovou vodu je nutno soustředit dle místních předpisů a odvézt k likvidaci jako nebezpečný odpad.

    Je třeba prověřit, zda stavbu není třeba ohlásit u příslušného úřadu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.