©

Represivní ochrana a sanace dřeva

Ochrana před napadením hmyzem a škůdci

Na krovu nebo jiných dřevěných dílcích - napadení hmyzem nebo jinými škůdci může dlouhodobě a kompletně zničit strukturu dřeva. Tím důležitější je jednat co nejrychleji, jestliže napadení zjistíme.

I hmyz má rád dřevo. Když se v něm usadí a rozrušuje ho, může to mít fatální následky. Škůdci dřeva mohou destabilizovat celé budovy. Čím dříve napadení zjistíme, tím lépe. Chceme vám poskytnout přehled o nejdůležitějších škůdcích dřeva a ukázat, jak můžete pomocí sortimentu výrobků Remmers provést moderní sanaci.

Dřevo a dřevěné hmoty mohou být narušeny působením dřevokazných hub. Houby tvoří na povrchu a uvnitř dřeva jemnou síť vláken (hyfy), jejichž komplex se označuje jako podhoubí. Hniloba je nejnebezpečnější formou dřevokazných hub. Rozrušuje strukturu dřeva.

Zpevnění/náhrada dřeva

Jestliže dřevěné dílce narušené hmyzem nebo houbami nelze osekat a poté zpevnit, může se pevnost napadené dřevěné substance opět zvýšit ošetřením přípravky PU-Holzverfestigung/ Epoxi-Holzverfestigung.

Vyčištěný povrch za tímto účelem opakovaně natíráme až do stupně nasycení. Je rovněž možno nanést přípravek pomocí tlakové injektáže do plastových injektorů, abychom dosáhli zpevnění hlouběji ležících narušených míst.

Pokud je však zapotřebí, aby osekané dílce (např. paty podpěr a sloupků) získaly opět původní pevnost v tlaku nebo rozměry (např. památkově chráněné objekty), může se provést náhrada odstraněné substance
pomocí Epoxi-Holzersatzmasse/ PU-Holzersatzmasse. Pro dosažení lepší přilnavosti je při použití produktu Epoxi-Holzersatzmasse bezpodmínečně nutné předchozí ošetření pomocí Epoxi-Holzverfestigung. Poté se může provést barevné vyrovnání pomocí krycí barvy Remmers.

©

Určení dřevěné plochy krovů

Výpočet dřevěné plochy

Podle údajů z někdejšího úředního listu Reichsanzeiger platí pro výpočet dřevěné plochy krovů ještě dnes tento výpočetní základ: Povrch dřevěné střešní konstrukce se vypočítá ze základny podkroví (vnější rozměr zdiva) násobené faktorem závislým na výšce hřebene střechy.

Výška hřebene střechy se měří od podkroví.
Výška hřebene do 5 m = Faktor 3,3 (2,3)
Výška hřebene do 7 m = Faktor 3,6 (2,6)
Výška hřebene nad 7 m = Faktor 4,0 (3,0)

Jestliže se nezapočítává dřevěná podlaha, může se od faktoru odečíst číslo 1. Odpovídající hodnoty jsou již uvedeny v závorkách. V případě půdní vestavby se jako základna bere pouze podlaha, u viditelných příček a dřevěných mezistropů se vždy měří plocha při pohledu shora na obou stranách. Případné pomocné konstrukce příček zůstávají bez odhadu.

Příklad výpočtu
Vnější rozměry domu: 8 x 10 m = 80 m²
Výška hřebenu střechy (měřeno od podkroví) Do 5 m = Faktor 3,3 (2,3) = 264 m²
vypočteného dřevěného povrchu V této ploše je zohledněno 80 m² podkroví

Ochrana zdraví a životního prostředí

Pokyny pro zpracování
Opatření na ochranu nosných dřevěných dílců smějí provádět pouze zkušení odborníci v souladu s požadavky certifikace. Jaké kvalifikace jsou zapotřebí se dozvíte v technických podkladech nebo z obecně platného povolení státního stavebního dozoru pro použitý prostředek na ochranu dřeva.
Při použití prostředku na ochranu dřeva je třeba dodržovat zejména předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví (např. vyhlášku o nebezpečných látkách) podle označení na obalu (zejména symbol nebezpečnosti, označení nebezpečnosti, poznámky o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení). Další informace k produktovým skupinám prostředků na ochranu dřeva a provozním předpisům najdete v informačním systému nebezpečných látek profesních sdružení ve stavebnictví (GISBAU).

©

Osobní ochranné pomůcky
Používání prostředků na ochranu dřeva se musí naplánovat a provádět tak, aby nedocházelo ke vzniku rizika pro zpracovatele a nemohly být ohroženy třetí osoby a životní prostředí. Obecné pokyny k řádnému použití prostředků na ochranu dřeva jsou popsány v bezpečnostních pokynech BAuA. Informace týkající se bezpečnosti použitého prostředku na ochranu dřeva a osobních ochranných pomůcek můžete najít na etiketě, v bezpečnostním listu nebo technickém listu.

Ochrana životního prostředí
Prostředky na ochranu dřeva by se měly v původním balení skladovat tak, aby nedošlo jejich náhodnému uvolnění. Je třeba zajistit, aby nepovolané osoby neměly přístup do skladu s prostředky na ochranu dřeva. Sklad musí odpovídat příslušným předpisům (VAwS, WasgefStAnIV, WHG atd.). Všechny práce je třeba provádět tak,
aby se žádný konzervační prostředek nedostal do půdy, spodní nebo povrchové vody. Zbytky konzervačních prostředků, které již nelze použít, je třeba zlikvidovat jako zvláštní odpad. Pokyny k likvidaci můžete najít v bezpečnostním listu pod bodem 13. Zcela vyprázdněné nádoby odevzdejte do recyklačních systémů.

Likvidační prostředky na ochranu & sanaci dřeva

6 výrobků nalezeno
 

Náhled

Číslo produktu 136801

Odstraňovač nátěrů a graffiti.

Číslo produktu 316101

Dvousložkový zpevňovač dřeva na bázi epoxidu, bez obsahu rozpouštědel

Číslo produktu 316203

Dvousložkový vyrovnávací tmel bez rozpouštědel

Číslo produktu 238701

Set bez obsahu rozpouštědel na rekonstrukci dřeva v interiéru a exteriéru

Číslo produktu 237901

Jednokomponentní zpevňovač dřeva a izolátor škodlivin na bázi polyuretanu

Číslo produktu 377784

Ochranný nátěr příčných řezů na vodní bázi