• Epoxi-Holzverfestigung

  Číslo produktu 316101

  Epoxi-Holzverfestigung

  Dvousložkový zpevňovač dřeva na bázi epoxidu, bez obsahu rozpouštědel

  Odstín: bezbarvý | 3161
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) cca 1,07 g/cm³
  Zápach Charakteristický
  Viskozita (20 °C) cca 100 mPas

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru
  • pouze pro \profesionální využití
  • Dřevo v interiéru
  • Dřevo v exteriéru jen příležitostně
  • Zpevnění houbami a hmyzem napadených dřevěných dílců
  • Zachování historických dřevěných dílců (např. hrázděné konstrukce, starožitnosti)
  • Spojovací můstek pro vyrovnávací hmotu Epoxi Holzersatzmasse

  Vlastnosti

  • Zpevnění blokující vodní páru
  • Vysoká penetrace díky nízké viskozitě
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.

   • Přípravy

    Dřevěný prach a uvolněná dřevěná vlákna odstraňte ocelovým kartáčem.

    Pokud je to nutné, ošetřete dřevěné komponenty IG-10-Impregnation Primer IT pro preventivní ochranu proti dřevokaznému hmyzu a plísním.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Štětec
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až do max. +25°C

   • Materiál nanášejte rychle a rovnoměrně štětcem ihned po smíchání.

    Je-li to nutné, zopakujte postup mokrý do mokrého.

    Materiál nevylévejte ani nezasypávejte.

  • Pokyny ke zpracování
   • Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

    Musí být zajištěno dobré větrání.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec
   • Štětec

   • Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101.

    Po zaschnutí nebo vytvrzení již není možné čištění.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Dle podkladu cca 250 - 500 g/m² na pracovní postup

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty