• Betonhaut

  Číslo produktu 123061

  Betofix NBM

  Přípravek pro dodatečnou úpravu betonu

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Hustota (20 °C) 1,00 g/cm³
  Barva Bělavý
  Konzistence Tekutý
  Hodnota pH Cca 9

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Prostředek pro dodatečnou úpravu betonových konstrukcí a betonu pro dopravní stavby
  • Pro případy použití VM a BM založené na TL NBM-StB 09

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Součinitel utěsnění SM ≥ 85 %
  • Hodnota SRT (protiskluz) ≥ 50 dílků stupnice
  • Emulze připravená k použití
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Stříkatelný
  • Na povrchu vytváří bariérový film
  • Pokyny ke zpracování
   • Materiál se nanáší na mírně vlhký betonový povrch.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Nízkotlaké vstřikování/rozprašování
   • Airless zařízení, nízkotlakové stříkací zařízení

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 150 ml/m²

  • Příklady použití
   • Příklady použití VM a BM na základě certifikace TL NBM-StB 09 Čas aplikace
    matná vlhkost
    M -nanášení na matně vlhký povrch betonu
    Beton pro pojížděné plochy (silniční beton s požadavkem na protiskluzné vlastnosti povrchu)VVM- Prostředek pro matně vlhký silniční beton
    Běžné betonové konstrukce (Nepojížděné betonové dílce bez požadavku na protiskluz BBM - Prostředek pro matně vlhký nepojížděný beton obecně

  • Obecné pokyny
   • Nevhodné pro mezioperační následné ošetření.

    Před aplikací nátěrů nebo stěrky odstraňte veškeré zbytky materiálu na povrchu betonu.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.