Oblast použití

 • Rychlá penetrační stěrka v systému Crete

Vlastnosti

 • Umožňuje rychlou aplikaci následných vrstev
 • Vysoká teplotní odolnost
 • Prostupný pro vodní páry
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Jako podklady jsou vhodné pouze betonové a spojené (spřažené) potěry.

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

   Beton max. 6 % hmotnostní vlhkost

   Cementový potěr max. 6 % hmotnostní vlhkost

  • Přípravy

   Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

   Popraskaná nebo vadná místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers PCC malty.

   Proveďte prořezávané kotevní drážky odpovídající systému.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 20 °C
  • Doba zpracování 5 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
  • Hladítko

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 6 měsíců
  • Skladujte v neotevřeném původním obalu na chladném a suchém místě a chraňte před mrazem po dobu nejméně 6 měsíců pro složku A a nejméně 12 měsíců pro složky B, C a D.

 • Příklady použití
  • Penetrace

   Naneste materiál na připravený povrch a stáhněte hladítkem přes zrno. Povrchové póry podkladu musí být zcela uzavřeny.

   Cca 0,6 - 2 kg / m² pojiva (v závislosti na podkladu)

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Výsledná struktura povrchu je velmi závislá na stavebních podmínkách a zpracování. Na povrchovou strukturu se proto nevztahuje odpovědnost za výrobek.

   I při správném řemeslném položení nelze vyloučit barevné rozdíly, stopy pokládky, tvorbu pruhů a lehké tvoření kaluží.

   Díky rychlé reakční době je nutná důkladná příprava a plánování pokládky.

   Překročení tloušťky vrstvy může vést k tvorbě bublin.

   Malá tloušťka vrstvy a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.

    

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.