• Epoxy BS 2000 Fast
 • Epoxy BS 2000 Fast
 • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast
  • Epoxy BS 2000 Fast

  Číslo produktu 693411

  Epoxy BS 2000 Fast

  Rychlá, vodou ředitelná, pigmentovaná penetrace

  Odstín: lichtgrau (cca RAL 7035) | 6934
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,36 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 2000 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,09 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 900 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,25 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 360 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Rychlá penetrace v Remmers WDD-Systémech
  • Adhézní můstek na staré nátěry

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Vynikající přilnavost na mnoho podkladů
  • Prostupný pro vodní páry
  • Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
  • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

    Podklady musí dosáhnout vyrovnané vlhkosti a musejí být zabezpečeny proti pronikání vzlínající vlhkosti.

    Beton max. 6 % hmotnostní vlhkost

    Cementový potěr max. 6 % hmotnostní vlhkost

    Anhydritový potěr max. 0,3 % hmotnostní vlhkost

    Magnezitový potěr 2 - 4 % hmotnostní vlhkost

    U anhydritových a magnezitových potěrů je třeba bezpodmínečně zamezit průniku vlhkosti ze stavebních prvků nebo z půdního podloží.

    Pro anhydritové a magnezitové potěry je vhodné použití difúzně otevřených podlahových systémů.

    Keramické obklady, staré nátěry, vyrovnávací hmoty a vnitřní litý asfalt (AS IC 10) je třeba zkontrolovat ohledně jejich schopnosti povrchové úpravy, resp. je nutné provést zkušební nátěry.

   • Přípravy

    Podklad připravit pomocí vhodných opatření, jako např. kuličkováním tak, aby byly splněné výše uvedené požadavky.

    Praskliny a poškozená místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) nebo maltami Remmers EP.

  • Úprava
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Bezprostředně před použitím složku B homogenně promíchejte.

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

    U silně savých podkladů je možné do produktu přidat až 10 % vody.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 12 °C max. 30 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 30 min
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec, gumová stěrka, epoxidový váleček, míchací zařízení

   • GR_B_2

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Penetrace

    Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

    Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

    cca 0,15 - 0,25 kg / m² pojiva (v závislosti na podkladu)

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

    U nesavých nebo lehce hydrofobních podkladů může za určitých okolností dojít k problémům se smáčivostí. V těchto případech je nutná další vrstva nátěru.

    Konec doby zpracovatelnosti se může změnit zvýšením viskozity nebo teploty. Proto je nezbytně nutné dát maximální pozor na čas zpracování.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).