Číslo produktu 666831

Epoxy ESD Color 3K

Elektrostaticky vodivý systém, splňující požadavky ESD

Odstín: speciální odstíny od 150 kg | 6668
Odstín: speciální odstíny od 150 kg | 6668
Vyberte barvu
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,43 g/cm³
Viskozita (25 °C) 1850 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,06 g/cm³
Viskozita (25 °C) 110 mPa s

Směs (3K)

Hustota (20 °C) 1,60 g/cm³

ve vytvrzeném stavu

V plně zreagovaném stavu

Pevnost v tahu za ohybu 27,0 N/mm² *
Pevnost v tlaku 31,3 N/mm² *
Tvrdost dle Shore D po 28 dnech 65

* malta z epoxidové pryskyřice 1 : 3 s vodivým pískem

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Stěrka aplikovaná rozlivem pro ochranné zóny ESD

Vlastnosti

 • Elektrostaticky vodivý
 • V systému umožnuje elektrickou vodivost
 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • Možná protiskluzová úprava
 • Neobsahuje pevné soli a vodné roztoky solí
 • Pojízdný paletovými a zvedacími vozíky
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

  • Přípravy

   Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

   Výrobek Remmers Epoxy Conductive nanášejte jako příčně vodivou vrstvu vždy v souladu s aktuálním technickým listem.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 12 °C max. 30 °C
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 25 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • zubové hladítko, zubová rakle, míchací zařízení, jehlový válec

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Chraňte před vlhkostí
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Nanášení

   Materiál naneste na připravený povrch a rozetřete vhodnými prostředky, např. zubovým hladítkem nebo zubovou stěrkou.

   Následně odvzdušněte ježkovým válcem (kovovým).

   Uvedené přibližné množství spotřeby se vztahuje na hladké a zarovnané podklady.

   cca 2,5 - 3,0 kg/m² změs

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Vzhledem k černé příčně vodivé vrstvě nepoužívejte odstíny se slabou krycí schopností.

   Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu o měření.

   Nízká vlhkost může vést k vyššímu svodovému odporu, nerovnoměrné nebo silnější vrstvy dokonce k nevodivosti povlaku.

   Před kontrolou hodnot ESD doporučujeme vyčistit ESD obuv, elektrody a podlahové stěrky izopropanolem nebo etanolem (95%) a počkat, až se odpaří.

   V případě trvalého mokrého zatížení nebo dlouhodobějšího hromadění vlhkosti může dojít k bílému zbarvení povrchu. Technické vlastnosti povlaku tím nejsou ovlivněny.

   Malá tloušťka vrstvy a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Zvýšené bodové zatížení může vést k stopám na tvrdé povrchové vrstvě.

   Při zatížení kovovými kolečky nebo kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu obrusu.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).