• Epoxy Conductive LE
 • Epoxy Conductive LE
 • Epoxy Conductive LE
  • Epoxy Conductive LE
  • Epoxy Conductive LE
  • Epoxy Conductive LE

  Číslo produktu 670111

  Epoxy Conductive LE

  Vodou ředitelný příčně vodivý lak

  Odstín: Epoxy Conductive LE | 6701
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,08 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 1000 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,15 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 750 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,04 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 2700 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Příčně vodivá vrstva v elektrostaticky vodivých systémech Remmers

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Elektrostaticky vodivý
  • Test kompatibility nátěrů
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

   • Přípravy

    Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

    Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

    V závislosti na velikosti a tvaru povrchu před aplikací instalujte uzemňovací prvky a nalepte samolepicí meděnou pásku. Musí být zajištěno, aby žádný bod na povrchu nebyl vzdálen od uzemňovacího bodu nebo s ním spojené měděné pásky více než 10 m.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 83 : Komp. B 17
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 30 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, prostředí a podkladu: min. +10 ° C až do max. +25 ° C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Štětec, Gumová stěrka, Váleček na epoxidy, míchací zařízení

   • GR_B_2

    Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Krycí nátěr/top coat

    Materiál rovnoměrně naneste na připravenou plochu gumovou stěrkou a následně do kříže naválečkujte vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice.

    Min. 0,15 kg/m² pojiva (v závislosti na podkladu)

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu o měření.

    Nerovnoměrné nanášení a nedostatečné větrání mohou vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku a nerovnoměrnému, případně vyššímu svodovému odporu.

    Při výběru odstínu následující vrstvy vezměte v potaz černý odstín příčně vodivé vrstvy.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

    Při použití v systémech podléhající povolení, je potřeba dodržovat údaje poskytnuté příslušným schválením.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).