• Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
 • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100
  • Epoxy Quick 100

  Číslo produktu 609703

  Epoxy Quick 100

  Rychle vytvrzující universální pryskyřice

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,16 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 950 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 0,97 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 800 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,08 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 800 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu za ohybu cca 20 N/mm² *
  Pevnost v tlaku cca 65 N/mm² *

  * Epoxidová malta 1 : 10 s normovým pískem

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Penetrace, adhezní můstek, vyrovnávací vrstva
  • Pro výrobu odolných malt, potěrů a litých stěrek
  • Jako nosná vrstva pro přesypávané podlahové stěrky

  Vlastnosti

  • Rychlé vytvrzování / tuhnutí
  • Vytvrzuje již od +3 °C
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Bez změkčovadel a nonylfenolů
  • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
  • Vhodný jako penetrace bez posypu pod PU a EP Remmers podlahové systémy
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

    Podklady musí dosáhnout vyrovnané vlhkosti a musejí být zabezpečeny proti pronikání vzlínající vlhkosti.

    Betonmax. 4 % hmotnostní vlhkost

    Cementový potěrmax. 4 % hmotnostní vlhkost

    Anhydritový potěr max. 0,3 % hmotnostní vlhkost

    Magnezitový potěr 2 - 4 % hmotnostní vlhkost

    U anhydritových a magnezitových potěrů je třeba bezpodmínečně zamezit průniku vlhkosti ze stavebních prvků nebo z půdního podloží.

    Pro anhydritové a magnezitové potěry je vhodné použití difúzně otevřených podlahových systémů.

   • Přípravy

    Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

    Praskliny a poškozená místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) nebo maltami Remmers EP.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 75 : Komp. B 25
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 3 °C max. 25 °C
   • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 15 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +3°C až max. +25°C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
   • Hladítko, zubové hladítko, zubová stěrka, gumová stěrka, epoxidový váleček, jehlový válec, míchací zařízení evtl. míchačka s řízeným mícháním

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Penetrace

    Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

    Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

    cca 0,30 - 0,50 kg/m² pojiva (dle podkladu)

   • Vyrovnávací vrstva / záškrab

    Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:1 (hmotnostně) plnivem nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného hladítka či rakle a odvzdušnit jehlovým válcem.

    Na 1 mm tloušky základní vrstvy:
    cca 0,85 kg/m² pojiva
    a 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

   • Plastmalta

    Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:10 (hmotnostně) plnivem nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného nářadí a zahladit.

    Na 1 mm tloušky vrstvy:
    cca 0,2 kg/m² pojiva
    a 2,0 kg/m² Selectmix 25

   • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

    Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:1 (hmotnostně) plnivem nanést na nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného ozubeného hladítka či rakle a popř. odvzdušnit jehlovým válcem.

    Ještě čerstvě položenou směs posypat v přebytku vysušeným křemenným pískem.

    Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

    Na 1 mm tloušky základní vrstvy:
    cca 0,85 kg/m² pojiva
    a 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).

  Nástroje, příslušenství a PSA