Číslo produktu 681626

Epoxy TX Color AS

Pigmentovaná, elektrostaticky vodivá stěrka se strukturovaným povrchem

Odstín: speciální odstíny od 100 kg | 6816
Balení

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,62 g/cm³
Viskozita (25 °C) Tixotropní

Složka B

Hustota (20 °C) 1,05 g/cm³
Viskozita (25 °C) 130 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,44 g/cm³
Viskozita (25 °C) Tixotropní

* Třída požární zkoušky v definovaných systémech (viz zkušební protokol o požární klasifikaci: vodivé systémy Remmers).

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Nátěr se strukturovaným povrchem

Vlastnosti

 • Protiskluzový povrch
 • Elektrostaticky vodivý
 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • Test kompatibility nátěrů
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace, záškraby nebo stěrky Remmers.

  • Přípravy

   Před aplikací vytvořte hladký povrch, např. záškrabem.

   Výrobek Remmers Epoxy Conductive nanášejte jako příčně vodivou vrstvu vždy v souladu s aktuálním technickým listem.

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 83 : Komp. B 17
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 12 °C max. 25 °C
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 30 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Zubové hladítko, zubová rakle, strukturovaný váleček, vhodné míchací zařízení

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

 • Spotřeba
  • Cca 0,5 - 0,6 kg/m² pojiva

 • Příklady použití
  • Příklady použití

   Materiál rovnoměrně nanášejte zubovým hladítkem nebo pro aplikaci na stojato zubovou stěrkou (č. 22).

   Nerovnoměrné nanášení může vést k viditelným strukturálním rozdílům a stopám po válcování.

   Po aplikaci se čerstvý materiál intenzivně převálcuje strukturovaným válečkem napříč směrem aplikace. Aby se omezilo vytváření kadeří apod., materiál se poté znovu převálcuje bez přítlaku, např. 50 cm dlouhým strukturovaným válečkem v jednom směru.

   Cca 0,5 - 0,6 kg/m² pojiva

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Při výběru odstínu následující vrstvy vezměte v potaz černý odstín příčně vodivé vrstvy.

   Před aplikací krycí vrstvy ověřte funkčnost příčně vodivé vrstvy a spojů a zdokumentujte ji pomocí protokolu o měření.

   Nízká vlhkost může vést k vyššímu svodovému odporu, nerovnoměrné nebo silnější vrstvy dokonce k nevodivosti povlaku.

   Výsledná struktura povrchu je velmi závislá na stavebních podmínkách a zpracování. Na povrchovou strukturu se proto nevztahuje odpovědnost za výrobek.

   Malá tloušťka vrstvy a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.

   Vzhledem k povaze aplikace a systému mohou vznikat póry při strukturování tixotropního potahového materiálu v důsledku vzduchových inkluzí, které se během používání mohou znečistit.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

   Nízká vlhkost může vést k vyššímu svodovému odporu, nerovnoměrné nebo silnější vrstvy dokonce k nevodivosti povlaku.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

   U protiskluzových povlakových systémů je ve srovnání s hladkými nátěry třeba počítat s náročnějším čištěním, takže by se měly použít čističe s měkkými kartáči.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).