• Hydro Seal BE

  Číslo produktu 129069

  Hydro Seal BE

  Zhutňovací prostředek

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Báze Roztok alkalického křemičitanu
  Hustota (20 °C) Cca 1,15 g/cm³
  Barva Bezbarvý, čirý
  Hodnota pH Cca 11,4

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Chemický těsnící přípravek pro čerstvý beton a cementový potěr
  • Pro sanaci a ochranu minerálních podkladů, jako je beton a cementový potěr
  • Vázání prachu a zpevnění struktury nebo povrchu v jemně porézních minerálních stavebních materiálech
  • Ochrana před znečištěním a poškozením struktury pórů

  Vlastnosti

  • Bezbarvý
  • Alkalický
  • Zvyšuje odolnost proti oděru
  • Zvyšuje pevnost v tlaku
  • Snižuje vstřebávání vody a škodlivých solí
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, savý a bez stop oleje.

   • Přípravy

    Staré betonové a potěrové plochy včas - 1 den předem - navlhčit.

  • Zpracování
   • Polévání / nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Materiál se nanáší vícenásobným beztlakým poléváním čerstvé do čerstvého.

    Materiál roznášet gumovou stěrkou, následně rozetřít koštětem.

    Přebytečný materiál odstranit, resp. po odpovídající době (cca 30 minut) omýt vodou.

    U velkých ploch doporučujeme použití čistícího stroje.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    U pigmentovaných potěrů po aplikaci může dojít ke změně odstínu.

    Reakce může dle podmínek podkladu a okolí trvat až 90 dnů.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Polévání / nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Vhodná stříkací zařízení, košťata, vhodné čisticí stroje

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 0,15 - 0,50 kg/m² v závislosti na pórovitosti podkladu

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.