Číslo produktu 632111

Epoxy BS 4000

Vodou ředitelná, pigmentovaná, vyrovnávací a nosná stěrka

Odstín: kieselgrau | 6321
Odstín: kieselgrau | 6321
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Obsah pevných látek 58 M-%

Složka A

Hustota (20 °C) 1,31 g/cm³
Viskozita (25 °C) 300 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,11 g/cm³
Viskozita (25 °C) 450 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,26 g/cm³
Viskozita (25 °C) 950 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Penetrace v systému Remmers WDD
 • Vyrovnávací stěrka a nosná vrstva v systémech Remmers WDD
 • Penetrace a nosná vrstva v systémech
  Remmers Deck OS 8 WD a Deck OS 8 WD-LE
 • Součást systémové skladby pro použití uvnitř budov dle TÜV PROFICERT (707106482-1, -5)

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Vysoký stupeň dodatečného plnění
 • Ideální nosná vrstva pro podlahy s rovnoměrně vsypanými vločkami
 • Prostupný pro vodní páry
 • Mrazuvzdorný a odolný proti mrazovým cyklům
 • Systémová zkouška při působení vlhkosti ze spodní strany
 • Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Při použití v systému OS- 8 musí být odtrhová pevnost průměrně min. 2,0 N/mm² (minimální hodnota 1,5 N/mm²).

   Zkušební protokol o zkoušce přídržnosti při zatížení vzlínající vlhkostí dle DIN EN 13578 pro systém OS 8 k dispozici.

   Podklady musí dosáhnout vyrovnané vlhkosti a musejí být zabezpečeny proti pronikání vzlínající vlhkosti.

   Beton max. 6 % hmotnostní vlhkost

   Cementový potěr max. 6 % hmotnostní vlhkost

   Ostatní podklady musí být opatřeny základním nátěrem Epoxy BS 2000.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

  • Přípravy

   Podklad připravit pomocí vhodných opatření, jako např. kuličkováním tak, aby byly splněné výše uvedené požadavky.

   Praskliny a poškozená místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) nebo maltami Remmers EP.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 76,5 : Komp. B 23,5
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

   Obecně přidejte až 10 % vody v poměru k pojivu a znovu promíchejte.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 30 °C
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 25 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +8 ° C až do max. +30 ° C

  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
  • Zubové hladítko, hladítko, smyčkový váleček, štětec, gumová stěrka, epoxidový váleček, míchací zařízení.

  • GR_B_2

   Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 9 měsíců
  • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

 • Spotřeba
  • Viz příklady aplikace

 • Příklady použití
  • Použití
   Plnění plnivem Selectmix  SBL DFSpotřeba pojiva [kg/m²]Spotřeba směsi [kg/m²]
   Doporučená zubová lišta
   Neplněná stěrka -
   min. 0,40
   -
   Č. 22
   Plněná stěrka1 : 0,5
   min. 0,60 +
   10 % vody
   min. 0,30
   Hladítko
   Plněná stěrka1 : 1,0
   min. 0,70 +
   10 % vody
   min. 0,70
   Č. 7
   Plněná stěrka1 : 1,5
   min. 1,10 +
   10 % vody
   min. 1,65
   Č. 55

  • Penetrace

   Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

   Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

   Cca 0,15 - 0,25 kg / m² pojiva (v závislosti na podkladu)

  • Vyrovnávací vrstva / záškrab

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:1,5 (hmotnostně) naneste na připravenou plochu, rozprostřete pomocí vhodného hladítka či rakle a v případě potřeby odvzdušněte smyčkovým válečkem.

   Jako plnivo použijte Selectmix SBL DF.

   Spotřeba závisí na povaze podkladu.

   Je třeba buď použít Epoxy BS 4000 jako povlak, nebo Epoxy BS 3000 M příp. Epoxy BS 3000 SG jako pečeticí nátěr.

   (viz tabulka)

  • Nanášení

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:1,5 (hmotnostně) naneste na připravenou plochu, rozprostřete pomocí vhodného hladítka či rakle a v případě potřeby odvzdušněte smyčkovým válečkem.

   Jako plnivo použijte Selectmix SBL DF.

   Spotřeba závisí na povaze podkladu.

   Jako pečeticí vrstvu použijte vždy Epoxy BS 3000 M nebo Epoxy BS 3000 SG .

   (viz tabulka)

  • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:1,5 (hmotnostně) naneste na připravenou plochu, rozprostřete pomocí vhodného hladítka či rakle a v případě potřeby odvzdušněte smyčkovým válečkem.

   Do ještě čerstvé základní vrstvy vsypte v přebytku křemenný písek nebo vločkový vsyp Coloridflocken nebo Sedimentflocken.

   Pro aplikaci systémů OS-8 viz příslušný certifikát.

   Jako plnivo použijte Selectmix SBL DF.

   Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

   Potom aplikujte systémovou fixaci nebo vrchní pečeticí nátěr.

   (viz tabulka)

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Odstíny následně aplikovaného pečeticího nátěru se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru, např. světlešedou.

   U vyrovnávací vrstvy se max. plnění může lišit podle odstínu. Je-li to nutné, zkontrolujte speciální barvy z hlediska jejich plnění.

   Povlakový systém má systémově typický, lehce strukturovaný povrch.

   Aby bylo dosaženo rovnoměrného povrchu, je třeba vzít v úvahu příslušný stupeň drsnosti.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

   V případě systémů OS-8 zohlednit požadavky příslušných certifikátů.

   Při použití v systémech podléhající povolení, je potřeba dodržovat údaje poskytnuté příslušným schválením.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).

Nástroje, příslušenství a PSA