Číslo produktu 090506

Epoxy BH 100

Univerzální, transparentní epoxidová pryskyřice

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,16 g/cm³
Viskozita (25 °C) 950 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,00 g/cm³
Viskozita (25 °C) 50 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,10 g/cm³
Viskozita (25 °C) 450 mPa s

ve vytvrzeném stavu

V plně zreagovaném stavu

Pevnost v tahu za ohybu cca 23 N/mm² *
Pevnost v tlaku cca 99 N/mm² *

* Epoxidová pryskyřičná malta 1 : 5 s normovým pískem

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Penetrace, adhezní můstek, vyrovnávací vrstva
 • Pro výrobu odolných malt, potěrů a litých stěrek
 • Jako nosná vrstva pro přesypávané podlahové stěrky
 • Krycí nátěr/top coat pro přesypávané podlahové stěrky

Vlastnosti

 • Vysoký stupeň dodatečného plnění
 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • Dobrá penetrační schopnost
 • Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Vhodný jako penetrace bez posypu pod PU a EP Remmers podlahové systémy
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Podklady musí dosáhnout vyrovnané vlhkosti a musejí být zabezpečeny proti pronikání vzlínající vlhkosti.

   Betonmax. 4 % hmotnostní vlhkost

   Cementový potěrmax. 4 % hmotnostní vlhkost

   Anhydritový potěr max. 0,3 % hmotnostní vlhkost

   Magnezitový potěr 2 - 4 % hmotnostní vlhkost

   U anhydritových a magnezitových potěrů je třeba bezpodmínečně zamezit průniku vlhkosti ze stavebních prvků nebo z půdního podloží.

   Pro anhydritové a magnezitové potěry je vhodné použití difúzně otevřených podlahových systémů.

  • Přípravy

   Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

   Praskliny a poškozená místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) nebo maltami Remmers EP.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 71 : Komp. B 29
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 30 °C
  • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 30 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C, max. +30 °C

  • Vytvrzování lze urychlit přidáním urychlovače ACC H. Návod k použití na vyžádání!

   Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
  • Hladítko, zubové hladítko, zubová stěrka, gumová stěrka, váleček na epoxidy, jehlový válec, míchací zařízení, popř. míchačka s nuceným mícháním

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 24 měsíců
  • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Impregnace / zpevnění

   Namíchanou směs naředit 20 % prostředkem Verdünnung V 101, nanést do plného nasycení na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem.

   Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

   cca 0,30 - 0,50 kg/m² pojiva (dle stavu podkladu)

  • Penetrace

   Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

   Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

   cca 0,30 - 0,50 kg/m² pojiva (dle stavu podkladu)

  • Vyrovnávací vrstva / záškrab

   Materiál naplněný až do poměru 1:1,5 (hmotnostní díly) se nanese na plochu vhodným nářadím a odvzdušní jehlovým válcem.

   Na 1 mm tloušťky vrstvy: cca 0,70 kg/m² pojiva a 1,05 kg/m² plniva Selectmix 01/03

  • Uzavření pórů
  • Plastmalta

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:10 (hmotnostně) plnivem nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného nářadí a zahladit.

   Na 1 mm tloušťky vrstvy: cca 0,2 kg/m² pojiva a 2,0 kg/m² plniva Selectmix 25

  • Nanášení
  • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:1 (hmotnostně) plnivem nanést na nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného ozubeného hladítka či rakle a popř. odvzdušnit jehlovým válcem.

   Ještě čerstvě položenou směs posypat v přebytku vysušeným křemenným pískem.

   Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

   Na 1 mm tloušťky vrstvy základní vrstvy: cca 0,85 kg/m² pojiva a 0,85 kg/m² plniva Selectmix 01/03

  • Krycí nátěr/top coat

   Materiál nanést na připravenou plochu vhodnou gumovou stěrkou nebo hladítkem a následně do kříže naválečkovat válečkem pro epoxidové pryskyřice.

   cca 0,5 - 0,7 kg/m² pojiva (dle stavu podkladu)

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

   Díky různé savosti minerálních podkladů je vzhled impregnovaných podkladů flekatý. Není vhodné v případě esteticky náročných ploch.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).

Možné systémové produkty

Nástroje, příslušenství a PSA