• Epoxy GL 100
 • Epoxy GL 100
 • Epoxy GL 100
 • Epoxy GL 100
 • Epoxy GL 100
  • Epoxy GL 100
  • Epoxy GL 100
  • Epoxy GL 100
  • Epoxy GL 100
  • Epoxy GL 100

  Číslo produktu 142711

  Epoxy GL 100

  Transparentní penetrační pryskyřice, pojivo pro plastmalty v systémech s externí certifikací.

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,12 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 870 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,03 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 200 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,10 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 600 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu za ohybu Cca 10 N/mm² *
  Pevnost v tlaku Cca 40 N/mm² *

  * malta z epoxidové pryskyřice 1 : 10 s běžným pískem

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Penetrace, adhezní můstek, vyrovnávací vrstva
  • Penetrace v systému SL Floor WHG
   (AbZ Z-59.12-302)
  • Penetrace v systému SL Floor WHG AS
   (AbZ Z-59.12-303)

  Vlastnosti

  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Dobrá penetrační schopnost
  • Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
  • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
  • Vhodný jako penetrace bez posypu pod PU a EP Remmers podlahové systémy
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Podklady musí dosáhnout vyrovnané vlhkosti a musejí být zabezpečeny proti pronikání vzlínající vlhkosti.

    Betonmax. 4 % hmotnostní vlhkost

    Cementový potěrmax. 4 % hmotnostní vlhkost

    Anhydritový potěr max. 0,3 % hmotnostní vlhkost

    Magnezitový potěr 2 - 4 % hmotnostní vlhkost

    U anhydritových a magnezitových potěrů je třeba bezpodmínečně zamezit průniku vlhkosti ze stavebních prvků nebo z půdního podloží.

    Pro anhydritové a magnezitové potěry je vhodné použití difúzně otevřených podlahových systémů.

    Pro záchytné vany v LAU systémech platí pokyny a specifikace obecného schválení, zejména pokud jde o vymezení trhlin < 0,2 mm.

   • Přípravy

    Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

    Praskliny a poškozená místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) nebo maltami Remmers EP.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 75 : Komp. B 25
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 25 min
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
   • Hladítko, zubové hladítko, zubová stěrka, gumová škrabka, epoxidový váleček, váleček s hroty, míchací zařízení, případně nucený míchač

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Penetrace

    Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

    Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

    Cca 0,30 - 0,50 kg/m² pojiva (v závislosti na podkladu)

   • Vyrovnávací vrstva / záškrab

    Materiál naplněný až do poměru 1:1,5 (hmotnostní díly) se nanese na plochu vhodným nářadím a odvzdušní jehlovým válcem.

    Na mm tloušťky základní vrstvy:
    cca 0,85 kg/m² pojivo
    a 0,85 kg/m² křemenného písku (zrnitost 0,1-0,4 mm).

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

    Díky různé savosti minerálních podkladů je vzhled impregnovaných podkladů flekatý. Není vhodné v případě esteticky náročných ploch.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

    Při použití v systémech podléhající povolení, je potřeba dodržovat údaje poskytnuté příslušným schválením.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).

  Nástroje, příslušenství a PSA