Číslo produktu 093611

Epoxy MT 100

Rychlá penetrace pro matně vlhké podklady

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,16 g/cm³
Viskozita (25 °C) 950 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 0,97 g/cm³
Viskozita (25 °C) 200 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,08 g/cm³
Viskozita (25 °C) 750 mPa s

ve vytvrzeném stavu

V plně zreagovaném stavu

Pevnost v tahu za ohybu Cca 23 N/mm² *
Pevnost v tlaku Cca 118 N/mm² *

* Epoxidová pryskyřičná malta 1 : 5 se standardním pískem

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Penetrace, adhezní můstek, vyrovnávací vrstvy pro podklady s vyšší vlhkostí
 • Pro výrobu odolných malt, potěrů a litých stěrek
 • Jako nosná vrstva pro přesypávané podlahové stěrky

Vlastnosti

 • Penetrace v toleranci až 6 % obsahu zbytkové vlhkosti (metoda CM)
 • Dobrá přilnavost na málo savých podkladech
 • Rychlé vytvrzování / tuhnutí
 • Vytvrzuje již od +5 °C
 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • Test kompatibility nátěrů
 • Bez změkčovadel a nonylfenolů
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Vhodný jako penetrace bez posypu pod PU a EP Remmers podlahové systémy
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Podklad může být matně vlhký, nesmí však vykazovat lesklý kapalný film a neměl by být vystaven větším teplotním výkyvům (tlaku páry). U matně vlhkých podkladů je obecně nutná aplikace ve dvou vrstvách.

   Beton max. 6 % hmotnostní vlhkost

   Cementový potěr max. 6 % hmotnostní vlhkost

   Podkladní vrstva musí být po dobu užívání izolována proti vzlínající vlhkosti.

   U málo savých podkladů je nutné prověřit, zda jsou únosné pro další vrstvy, doporučujeme učinit zkušební plochu.

   Při aplikaci na mladý beton (v/c < 0,45) musí být beton brousitelný či brokovatelný.

  • Přípravy

   Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

   Praskliny a poškozená místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) nebo maltami Remmers EP.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 71 : Komp. B 29
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
  • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 25 min
  • Vytvrzování lze urychlit přidáním urychlovače ACC H. Návod k použití na vyžádání!

   Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování / Samonivelační stěrka aplikace ve stoje
  • Hladítko, zubové hladítko, zubová stěrka, gumová stěrka, váleček na epoxidy, jehlový válec, míchací zařízení, popř. míchačka s nuceným mícháním

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 24 měsíců
  • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Impregnace / zpevnění

   Namíchanou směs naředit 20 % prostředkem Verdünnung V 101, nanést do plného nasycení na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem.

   Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

   Cca 0,30 - 0,50 kg/m² pojiva (dle stavu podkladu)

  • Penetrace

   Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

   Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

   Cca 0,30 - 0,50 kg/m² pojiva (dle stavu podkladu)

  • Vyrovnávací vrstva / záškrab

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:1 (hmotnostně) plnivem nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného hladítka či rakle a odvzdušnit jehlovým válcem.

   Na 1 mm tloušťky vrstvy základní vrstvy:
   cca 0,85 kg/m² pojiva a 0,85 kg/m² plniva Selectmix 01/03

  • Plastmalta

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:10 (hmotnostně) plnivem nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného nářadí a zahladit.

   Na 1 mm tloušťky vrstvy: cca 0,2 kg/m² pojiva a 2,0 kg/m² plniva Selectmix 25

  • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:1 (hmotnostně) plnivem nanést na nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného ozubeného hladítka či rakle a popř. odvzdušnit jehlovým válcem.

   Ještě čerstvě položenou směs posypat v přebytku vysušeným křemenným pískem.

   Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

   Na 1 mm tloušťky vrstvy základní vrstvy:
   cca 0,85 kg/m² pojiva a 0,85 kg/m² plniva Selectmix 01/03

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
   (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

   Díky různé savosti minerálních podkladů je vzhled impregnovaných podkladů flekatý. Není vhodné v případě esteticky náročných ploch.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).

Nástroje, příslušenství a PSA