Číslo produktu 122613

Epoxy Primer PF

Probarvená předplněná penetrace

Odstín: neutral | 1226
Odstín: neutral | 1226
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,62 g/cm³
Viskozita (25 °C) 2800 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,05 g/cm³
Viskozita (25 °C) 100 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,50 g/cm³
Viskozita (25 °C) 900 mPa s

ve vytvrzeném stavu

V plně zreagovaném stavu

Pevnost v tahu za ohybu > 23 N/mm² *
Pevnost v tlaku > 72 N/mm² *

* Epoxidová pryskyřičná malta 1 : 5 se standardním pískem

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Pigmentovaná penetrace, vyrovnávací vrstva
 • Jako nosná vrstva pro přesypávané podlahové stěrky
 • Penetrace v systémech Remmers Deck OS 8, OS 11a-II, OS 11b-II a v systému Remmers Deck OS 10 M
 • Penetrace v systému Remmers Deck OS 14 v souladu s pokyny pro údržbu (směrnice 2016)

Vlastnosti

 • Mechanicky zatížitelný
 • Velmi dobrá přilnavost k betonu a cementovému potěru
 • Test kompatibility nátěrů
 • Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Vhodný jako penetrace bez posypu pod PU a EP Remmers podlahové systémy
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

   Při použití v systému OS 8 musí být průměrná přídržnost podkladu nejméně 2,0 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,5 N/mm²).

   Zkušební protokol o zkoušce přídržnosti při zatížení vzlínající vlhkostí dle DIN EN 13578 pro systém OS 8 k dispozici.

   Podklady musí dosáhnout vyrovnané vlhkosti a musejí být zabezpečeny proti pronikání vzlínající vlhkosti.

   Betonmax. 4 % hmotnostní vlhkost

   Cementový potěrmax. 4 % hmotnostní vlhkost

  • Přípravy

   Podklad připravit pomocí vhodných opatření, jako např. kuličkováním tak, aby byly splněné výše uvedené požadavky.

   Praskliny a poškozená místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) nebo maltami Remmers EP.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 82,8 : Komp. B 17,2
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
  • Potěr/ Samonivelační stěrka/ aplikace ve stoje
  • Doba zpracování 25 min
  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Potěr/ Samonivelační stěrka/ aplikace ve stoje
  • Hladítko, zubové hladítko, zubová stěrka, gumová stěrka, váleček na epoxidy, jehlový válec, míchací zařízení, popř. míchačka s nuceným mícháním

  • GR_B_2

   Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Penetrace

   Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

   Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

   Pro vysoce absorpční nebo porézní povrchy je potřebný i druhý nátěr.

   Cca 0,40 - 0,60 kg/m² pojiva (v závislosti na podkladu)

  • Vyrovnávací vrstva / záškrab

   Materiál naplněný až do poměru 1 : 0,5 (hmotnostně) se nanese na plochu vhodným nářadím a odvzdušní jehlovým válcem.

   Na 1 mm tloušťky vrstvy: cca 1,20 kg/m² pojiva a 0,60 kg/m² plniva Selectmix

  • Nosná vrstva pro přesypávané podlahy

   Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1 : 0,5 (hmotnostně) plnivem nanést na nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného ozubeného hladítka či rakle a popř. odvzdušnit jehlovým válcem.

   Ještě čerstvě položenou směs posypat v přebytku vysušeným křemenným pískem.

   Po vytvrzení odstranit nevázaný písek.

   Min. 0,8 - 1,0 kg/m² (plus plnivo)

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

   Slabě kryvé odstíny (např. žlutá, červená nebo oranžová, ...) mají lazurovací účinky. To je nutné zohlednit při výběru systému a specifikaci.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   V případě systémů OS-8 zohlednit požadavky příslušných certifikátů.

   Musí být dodrženy požadavky certifikátů příslušných systémů Remmers Deck OS 11.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).

Možné systémové produkty

Nástroje, příslušenství a PSA