• Default Package Display_CZ

  Číslo produktu 674003

  PUR Top M

  Transparentní krycí lak

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Dodávka 1K

  Hustota (20 °C) 1,12 g/cm³

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Pečetící nátěr pro mechanicky namáhané povrchy

  Vlastnosti

  • Jednosložkový
  • Matný povrch
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Povrch musí být ošetřen vhodnými přípravky Remmers.

   • Přípravy

    Uzavírací lak nanést nejpozději do 48 hodin. Při delší prodlevě je nutné povrchy z předchozích kroků přebrousit a vysát.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Váleček
   • Doba zpracování 30 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +10 °C až do max. +30 °C.

   • Vyšší teploty a vyšší absolutní vlhkost vzduchu uvedené doby zkracují, nižší teploty a nízká absolutní vlhkost vzduchu je obecně prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Váleček
   • Epoxidový váleček, PU-váleček, směšovač

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 6 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • Příklady použití

  • Příklady použití
   • Pečetící nátěr

    Materiál naneste na plochu a rovnoměrně rozetřete pomocí vhodného 25 cm PU válečku dvojitým křížovým nátěrem. Ihned poté se musí převálečkovat válečkem 50 cm pro epoxidové barvy. Válečky je po 30 minutách nutné vyměnit za nové.

    Vždy válečkovat metodou čerstvé do čerstvého.

    Max. 0,10 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Aby se dosáhlo co nejvíce jednolitého povrchu, musí být zaměstnanci dostatečné proškolení.

    Při překročení doby zpracování může dojít k rozdílům v stupni lesku a v barevném rozlišení.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Odstíny se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Nerovnoměrné nanášení, stejně jako velké teplotní rozdíly na povrchu může vést k nerovnoměrnému vzhledu stupně lesku.

    Překročení tloušťky vrstvy, kapky nebo kapávající materiál způsobuje pěnění krycího laku.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

     

     

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.