Číslo produktu 619111

Epoxy Color Top

Pigmentovaný krycí nátěr nebo vrchní pečeticí nátěr

Odstín: silbergrau | 6191
Odstín: silbergrau | 6191
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Složka A

Hustota (20 °C) 1,66 g/cm³
Viskozita (25 °C) 3300 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,05 g/cm³
Viskozita (25 °C) 90 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,51 g/cm³
Viskozita (25 °C) 1050 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Vrchní pečeticí nátěr v systémech Remmers Deck OS 8 a Deck OS 8 classic
 • Vrchní pečeticí nátěr v systémech Remmers Deck OS 11a-II a OS 11b-II
 • Vrchní pečeticí nátěr v systému Remmers Deck OS 14 v souladu s pokyny pro údržbu (směrnice 2016)
 • Krycí nátěr/top coat pro přesypávané podlahové stěrky
 • Barevný nátěr pomocí válečku

Vlastnosti

 • Vysoká bezpečnost proti tvorbě karbamátu
 • Dobrá krycí schopnost na přesypávaných stěrkách
 • Mechanicky zatížitelný
 • Chemicky odolný
 • Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Je nezbytně nutné použít vhodné epoxidové penetrace

   Vhodným podkladem jsou epoxidové a polyuretanové základní vrstvy, celoplošně zasypané křemenným pískem.

   Pro systémy Remmers Deck OS viz požadavky příslušných certifikátů.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 82 : Komp. B 18
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
  • Doba zpracování 25 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +25 °C

  • Vytvrzování lze urychlit přidáním urychlovače ACC H. Návod k použití na vyžádání!

   Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • Gumová stěrka, váleček na epoxidy, míchací zařízení

  • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

   Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 12 měsíců
  • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem trvanlivost min. 12 měsíců (složka A) nebo min. 24 měsíců (složka B).

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Vrchní pečeticí nátěr

   Materiál nanést gumovou stěrkou, pak ho do kříže rozetřít vhodným válečkem na epoxidové hmoty.

  • Nátěrová stěrka

   Samonivelační nátěr se nanese na připravený povrch vhodnými prostředky např. zubovým hladítkem nebo zubovou raklí.

   Následně do kříže naválečkujte vhodným válečkem pro epoxidové pryskyřice.

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Pro snížení viskozity lze v případě potřeby přidat až 2 hm.% ředidla V 101. Použití jiných ředidel nedoporučujeme.

   Odstíny se slabou krycí schopností, jako např. žlutá, červená nebo oranžová, působí podle zkušenosti jako průsvitné. Je třeba tomu přizpůsobit odstín podkladového nátěru.

   Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

   U tmavých a vysoce pigmentovaných odstínů může i přes pečlivé zpracování docházet ke stínování nebo mohou vznikat lehké struktury na povrchu. Je to podmíněno systémem a neohrožuje to způsobilost produktu. Při pochybách provést předem zkoušku na vzorové ploše.

   Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   V případě systémů OS-8 zohlednit požadavky příslušných certifikátů.

   Musí být dodrženy požadavky certifikátů příslušných systémů Remmers Deck OS 11.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 2.vydání, 2009).

Nástroje, příslušenství a PSA