• PUR Top OS
 • PUR Top OS
 • PUR Top OS
  • PUR Top OS
  • PUR Top OS
  • PUR Top OS

  Číslo produktu 605530

  PUR Color Top OS

  Probarvený krycí nátěr pro systémy OS 11

  Odstín: speciální odstíny od 120 kg | 6055
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,68 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 1400 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,05 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 2300 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,45 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 1100 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Vrchní pečeticí nátěr v systému Remmers Deck OS 11a - II a Remmers Deck OS 10 M
  • Vrchní pečeticí nátěr v systému Remmers Deck OS 14 v souladu s pokyny pro údržbu (směrnice 2016)

  Vlastnosti

  • Světlostálý
  • Houževnatě pružný
  • Mechanicky zatížitelný
  • Chemicky odolný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Vhodným podkladem jsou základní vrstvy v systému Remmers Deck OS 11a - II, celoplošně zasypané křemenným pískem.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 73 : Komp. B 27
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 30 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +30 °C.

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Pryžová stěrka, váleček na epoxidy, míchací zařízení

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Cca 0,5 - 0,8 kg/m² pojiva

  • Příklady použití
   • Krycí nátěr/top coat

    Materiál nanést gumovou stěrkou, pak ho do kříže rozetřít vhodným válečkem na epoxidové hmoty.

    Zamezte tvorbě kaluží.

    Chcete-li minimalizovat tvorbu pruhů, převálečkujte povrch vhodným velkoplošným válečkem.

    cca 0,5 - 0,8 kg/m² pojiva

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

    U tmavých a vysoce pigmentovaných odstínů může i přes pečlivé zpracování docházet ke stínování nebo mohou vznikat lehké struktury na povrchu. Je to podmíněno systémem a neohrožuje to způsobilost produktu. Při pochybách provést předem zkoušku na vzorové ploše.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Musí být dodrženy požadavky certifikátů příslušných systémů Remmers Deck OS 11.

    Nepoužívejte v uzavřených místnostech.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.