• PUR Color VS
 • PUR Color VS
 • PUR Color VS
  • PUR Color VS
  • PUR Color VS
  • PUR Color VS

  Číslo produktu 605631

  PUR Color VS

  Flexibilní obrusná vrstva

  Varianta:
  6056 | PUR Color VS
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,52 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 6500 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,23 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 80 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,49 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 3400 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Trhliny překlenující obrusná vrstva v systému Remmers Deck OS 11a - II
  • Trhliny překlenující obrusná vrstva v systému Remmers Deck OS 14 ve smyslu pokynů pro údržbu (2016)

  Vlastnosti

  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Flexibilní
  • Mechanicky zatížitelný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Podklad musí být suchý.

    Jako podklad se hodí na plochy připravené systémem Remmers PUR Color ZS ze systému Remmers Deck OS 11a - II.

    Obrusnou vrstvu aplikovat nejpozději 24 hodin po nanesení plovoucí membrány.

    Při překročení času, nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách (déšť) je pro systém Remmers Deck OS 11a-II třeba před aplikací překlenující vrstvy použít PUR Haftvermittler (6062).

    Uvedené doby pro aplikaci následných vrstev je bezpodmínečně nutné dodržovat.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 82,5 : Komp. B 17,5
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 25 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, prostředí a podkladu minimálně +10 ° C až max. +30 ° C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Litá stěrka / Stěrka pro vsypovou vrstvu

    Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:0,2 (hmotnostně) křemenným plnivem nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného hladítka či rakle a v případě potřeby odvzdušnit jehlovým válcem.

    Do ještě čerstvé nevytvrdlé základní vrstvy vsypat v přebytku vysušený křemenný písek (frakce 0,3-0,8 mm).

    Nejméně 1,8 kg / m² pojiva a
    0,36 kg / m² křemičitého písku o zrnitosti 0,1 - 0,3 mm

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Během prvních 24 hodin po aplikaci chránit souvrství před přímým kontaktem s vodou, aby se zabránilo vzniku bublin.

    Je třeba počítat s odpovídající vyšší spotřebou pro dosažení minimální požadované tloušťky vrstvy (u obrusné vrstvy), jakož i s nutnou přirážkou s ohledem drsnost podkladu.

    Nehodí se do prostor, kde se trvale zdržují lidé.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Musí být dodrženy požadavky certifikátů příslušných systémů Remmers Deck OS 11.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.