• PUR Color VS
 • PUR Color VS
 • PUR Color VS
  • PUR Color VS
  • PUR Color VS
  • PUR Color VS

  Číslo produktu 605631

  PUR Color VS

  Flexibilní plovoucí, těsnicí a obrusná vrstva v systémech Remmers Deck OS

  LANG_VARIANTE
  6056 | PUR Color VS
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,52 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 6500 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,23 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 80 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,49 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 3400 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Tvrdost dle Shore D po 28 dnech Cca 68 (ISO 868)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Plovoucí nebo těsnicí vrstva pro překlenutí trhlin v hybridním systému Remmers Deck OS 8
  • Trhliny překlenující obrusná vrstva v systémech Remmers Deck OS.

  Vlastnosti

  • Překlenující trhliny
  • Flexibilní
  • Mechanicky zatížitelný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Podklad musí být suchý.

    Mezi vhodné podklady patří povrchy ošetřené Remmers Epoxy Primer PF nebo PUR Color ZS.

    Nejpozději do 36 hodin po položení plovoucí vrstvy aplikujte obrusnou vrstvu.

    Při překročení času, nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách (déšť) je třeba před aplikací obrusné vrstvy použít PUR Primer S (6062) a přebrousit.

    Uvedené doby pro aplikaci následných vrstev musí být důsledně dodržovány.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 82,5 : Komp. B 17,5
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 25 min
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • GR_B_2

    Pracovní nastroje a popř. i znečištění ihned odstranit ještě v nevytvrzeném stavu pomocí ředidla V 103.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 12 měsíců
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Nanášení

    Materiál naneste na připravený povrch a rozetřete vhodnými prostředky, např. zubovým hladítkem nebo zubovou stěrkou.

    Cca 1,5 kg/m²

   • Vyrovnávací vrstva / záškrab

    Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1:0,2 (hmotnostně) křemenným plnivem nanést na připravenou plochu, rozprostřít pomocí vhodného hladítka či rakle a v případě potřeby odvzdušnit jehlovým válcem.

    Do ještě čerstvé nevytvrdlé základní vrstvy vsypat v přebytku vysušený křemenný písek (frakce 0,3-0,8 mm).

    min. 1,8-2,0 kg/m² pojiva (cca 3 mm; OS 10, OS 11a)
    min. 2,5-2,6 kg/m² pojiva (cca 4 mm; OS 14).
    v každém případě plus 20 % křemičitého písku o zrnitosti 0,1-0,3 mm.

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek
    (+20 °C). Při podmínkách na stavbě se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Během prvních 24 hodin po aplikaci chránit souvrství před přímým kontaktem s vodou, aby se zabránilo vzniku bublin.

    Je třeba počítat s odpovídající vyšší spotřebou pro dosažení minimální požadované tloušťky vrstvy (u obrusné vrstvy), jakož i s nutnou přirážkou s ohledem drsnost podkladu.

    Nehodí se do prostor, kde se trvale zdržují lidé.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    U systémů Remmers Deck OS je třeba dodržovat návod na spracování.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.