• PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS

  Číslo produktu 682626

  PUR Color ZS

  Plovoucí, těsnicí a obrusná vrstva v Remmers systémech Deck OS

  LANG_VARIANTE
  6826 | PUR Color ZS
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,46 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 500 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,04 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 4000 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,14 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 3600 mPa s

  ve vytvrzeném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Pevnost v tahu 9 N/mm²
  Prodloužení při přetržení (DIN 53504 S2) 600 %
  Tvrdost podle Shore A (DIN EN ISO 868) 68

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Trhliny překlenující plovoucí a podkladová vrstva v systémech Remmers Deck OS

  Vlastnosti

  • Překlenující trhliny
  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Vysoce elastický
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Průměrná přídržnost podkladu musí být nejméně 1,5 N/mm² (nejnižší přípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku nejméně 25 N/mm².

    Mezi vhodné podklady patří např. povrchy ošetřené penetrací Epoxy Primer PF.

    Trhliny překlenující vrstvu aplikovat do 24 hodin po penetraci.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 33,3 : Komp. B 66,7
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Důkladně promíchejte složku A a celou ji přidejte ke složce B tvrdidla.

    Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 30 min
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • GR_B_2

    Pracovní nastroje a popř. i znečištění ihned odstranit ještě v nevytvrzeném stavu pomocí ředidla V 103.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Nanášení

    Materiál naneste na připravený povrch a rozetřete vhodnými prostředky, např. zubovým hladítkem nebo zubovou stěrkou.

    Cca 1,7-1,8 kg/m² pojiva (1,5 mm; OS 11a)
    Cca 2,3-2,4 kg/m² pojiva (2 mm; OS 10 M, OS 14)

   • Vyrovnávací vrstva / záškrab

    Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1: 0,3 (hmotnostně) naneste na připravený podklad a rozprostřete vhodným zubovým hladítkem nebo raklí.

    V případě potřeby odvzdušnit jehlovým válcem.

    Do ještě čerstvé nevytvrdlé základní vrstvy vsypat v přebytku vysušený křemenný písek (frakce 0,3-0,8 mm).

    Nejméně 2,1 kg/m² pojiva (OS 11b) a
    0,63 kg/m² křemičitého písku o velikosti zrn 0,1 - 0,3 mm

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Během prvních 24 hodin po aplikaci chránit souvrství před přímým kontaktem s vodou, aby se zabránilo vzniku bublin.

    Je třeba počítat s odpovídající vyšší spotřebou pro dosažení minimální požadované tloušťky vrstvy (u obrusné vrstvy), jakož i s nutnou přirážkou s ohledem drsnost podkladu.

    Nehodí se do prostor, kde se trvale zdržují lidé.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    U systémů Remmers Deck OS je třeba dodržovat návod na spracování.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.