• PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
 • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS
  • PUR Color ZS

  Číslo produktu 682626

  PUR Color ZS

  Plovoucí nebo obrusná vrstva

  Varianta:
  6826 | PUR Color ZS
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Složka A

  Hustota (20 °C) 1,46 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 500 mPa s

  Složka B

  Hustota (20 °C) 1,04 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 4000 mPa s

  Směs

  Hustota (20 °C) 1,14 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 3600 mPa s

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Trhliny překlenující plovoucí vrstva v systému Remmers Deck OS 11a - II a Remmers Deck OS 10 M
  • Trhliny překlenující obrusná vrstva v systému Remmers Deck OS 11b - II
  • Trhliny překlenující plovoucí vrstva v systému Remmers Deck OS 14 na základě pokynů pro údržbu (návrh 2016)

  Vlastnosti

  • Neobsahuje rozpouštědla
  • Vysoce elastický
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Vhodným podkladem jsou plochy opatřené penetrací Remmers Epoxy Primer PF New v systému Remmers Deck OS 11a - II a Deck OS 11b - II.

    Trhliny překlenující vrstvu aplikovat do 24 hodin po penetraci.

  • Úprava
   • Mísící poměr Komp. A 33,3 : Komp. B 66,7
   • Doba míchání 3 min
   • Kombinovaná nádoba

    Důkladně promíchejte složku A a celou ji přidejte ke složce B tvrdidla.

    Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).

    Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

    Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 30 °C
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Doba zpracování 30 min
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, prostředí a podkladu minimálně +10 ° C až max. +30 °C

   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Samonivelační stěrka/aplikace ve stoje
   • Podrobnější informace jsou uvedeny v katalogu nářadí Remmers.

    Pracovní zařízení a případné znečištění ihned a v čerstvém stavu vyčistit ředidlem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Stěrka

    Samonivelační nátěr se nanese na připravený povrch vhodnými prostředky např. zubovým hladítkem nebo zubovou raklí.

    pojivo nejméně 1,7 kg / m² (OS 11a-II)

   • Litá stěrka / Stěrka pro vsypovou vrstvu

    Namíchanou směs naplněnou až do poměru 1: 0,3 (hmotnostně) naneste na připravený podklad a rozprostřete vhodným zubovým hladítkem nebo raklí.

    V případě potřeby odvzdušnit jehlovým válcem.

    Do ještě čerstvé nevytvrdlé základní vrstvy vsypat v přebytku vysušený křemenný písek (frakce 0,3-0,8 mm).

    pojivo nejméně 2,1 kg / m² (OS 11b-II) a
    0,63 kg / m² křemičitého písku o zrnitosti 0,1 - 0,3 mm

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Během prvních 24 hodin po aplikaci chránit souvrství před přímým kontaktem s vodou, aby se zabránilo vzniku bublin.

    Je třeba počítat s odpovídající vyšší spotřebou pro dosažení minimální požadované tloušťky vrstvy (u obrusné vrstvy), jakož i s nutnou přirážkou s ohledem drsnost podkladu.

    Nehodí se do prostor, kde se trvale zdržují lidé.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Musí být dodrženy požadavky certifikátů příslušných systémů Remmers Deck OS 11.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.