Číslo produktu 600101

Epoxy BS 2000

Pigmentovaná, mnohostranně použitelná, vodou emulgovaná epoxidová pryskyřice

Odstín: kieselgrau | 6001
Odstín: kieselgrau | 6001
Vyberte barvu

Charakteristické údaje výrobku

ve stavu při dodání

Obsah pevných látek 55 M-%

Složka A

Hustota (20 °C) 1,45 g/cm³
Viskozita (25 °C) 1900 mPa s

Složka B

Hustota (20 °C) 1,12 g/cm³
Viskozita (25 °C) 230 mPa s

Směs

Hustota (20 °C) 1,41 g/cm³
Viskozita (25 °C) 450 mPa s

Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

Oblast použití

 • Penetrace v systému Remmers WDD
 • Adhezní můstek na nesavých nebo mírně savých podkladech, např. staré nátěry
 • Součást systémové skladby pro použití uvnitř budov dle TÜV PROFICERT (707106482-1, -5)

Vlastnosti

 • na vodní bázi
 • Vynikající přilnavost na mnoho podkladů
 • Prostupný pro vodní páry
 • Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
 • Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 • Pracovní příprava
  • Požadavky na podklad

   Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

   Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

   Podklady musí dosáhnout vyrovnané vlhkosti a musejí být zabezpečeny proti pronikání vzlínající vlhkosti.

   Beton max. 6 % hmotnostní vlhkost

   Cementový potěr max. 6 % hmotnostní vlhkost

   Anhydritový potěr max. 0,3 % hmotnostní vlhkost

   Magnezitový potěr 2 - 4 % hmotnostní vlhkost

   U anhydritových a magnezitových potěrů je třeba bezpodmínečně zamezit průniku vlhkosti ze stavebních prvků nebo z půdního podloží.

   Pro anhydritové a magnezitové potěry je vhodné použití difúzně otevřených podlahových systémů.

   Keramické obklady, staré nátěry, vyrovnávací hmoty a vnitřní litý asfalt (AS IC 10) je třeba zkontrolovat ohledně jejich schopnosti povrchové úpravy, resp. je nutné provést zkušební nátěry.

  • Přípravy

   Podklad připravit pomocí vhodných opatření, jako např. kuličkováním tak, aby byly splněné výše uvedené požadavky.

   Praskliny a poškozená místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) nebo maltami Remmers EP.

 • Úprava
  • Mísící poměr Komp. A 85 : Komp. B 15
  • Doba míchání 3 min
  • Kombinovaná nádoba

   Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

   Poté směs promíchejte pomaloběžným elektrickým míchadlem (cca 300 - 400 ot./min.).

   Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat.

   Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut.

   Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

   U silně savých podkladů je možné do produktu přidat až 10 % vody.

 • Zpracování
  • Teplota při zpracování min. 8 °C max. 30 °C
  • Natírání/Válečkování
  • Doba zpracování 60 min
  • Podmínky zpracování

   Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +8 °C až do max. +30 °C

  • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, zejména v kombinaci s vysokou vlhkostí vzduchu, nižší je prodlužují.

 • Pracovní přístroje / čištění
  • Natírání/Válečkování
  • Štětec, gumová stěrka, epoxidový váleček, míchací zařízení.

  • GR_B_2

   Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

   Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

 • Skladování / trvanlivost
  • Chraňte před mrazem
  • Doba skladování 9 měsíců
  • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

 • Spotřeba
  • Viz příklady použití

 • Příklady použití
  • Penetrace

   Namíchanou směs nanést sytě na podklad. Rozprostřít pomocí vhodného nářadí (např. gumovou stěrkou) s následným finálním zapracováním do podkladu vhodným válečkem tak, aby došlo k vyplnění povrchových pórů v podkladu.

   Za určitých okolností je žádoucí vícevrstvá aplikace.

   Cca 0,15 - 0,25 kg/m² pojiva (v závislosti na podkladu)

 • Obecné pokyny
  • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

   Penetraci vždy nanášet do celkového zaplnění pórů! Pokud je to nutné, tak zvýšit spotřebu materiálu. Popř. aplikovat 2 vrstvy penetrace.

   U nesavých nebo lehce hydrofobních podkladů může za určitých okolností dojít k problémům se smáčivostí. V těchto případech je nutná další vrstva nátěru.

   Konec doby zpracovatelnosti se může změnit zvýšením viskozity nebo teploty. Proto je nezbytně nutné dát maximální pozor na čas zpracování.

   Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

   Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé.

   Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

   Při použití v systémech podléhající povolení, je potřeba dodržovat údaje poskytnuté příslušným schválením.

 • Pokyny k likvidaci
  • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

 • Bezpečnost / pravidla
  • Pouze pro profesionální použití!

   Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě, popř. v brožuře “Epoxidové pryskyřice a životní prostředí” (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydání, 2022).

Nástroje, příslušenství a PSA