• Crete Agrar Top

  Číslo produktu 654503

  Crete Agrar Top

  Ochranný nátěr

  Odstín: šedá | 6545
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Směs (3K)

  Hustota (20 °C) 1,53 g/cm³ (3K-směs)
  Viskozita (25 °C) 1300 mPa s (3K-směs)

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • Ochranný nátěr na roštové podlahy
  • Ochranný nátěr na krmné stoly
  • Ochranný nátěr na betonové povrchy v zemědělství

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnost proti obrusu
  • Vysoká chemická odolnost
  • Protiskluzný, matný povrch
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Jako podklady jsou povolené pouze roštové podlahy, betonové a spojené (spřažené) potěry.

    Silně poškozené roštové podlahy (viditelné, hrubé přísady) nejsou pro aplikaci vhodné a mohou vyžadovat výměnu.

    Podklad musí být nosný, tvarově stálý, pevný, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance.

    Přídržnost penetrované plochy musí být v průměru nejméně 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1,0 N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25 N/mm².

    Podklad smí být matně vlhký, nesmí však na něm být tekutý film.

    Beton max. 6 % hmotnostní vlhkost

    Cementový potěr max. 6 % hmotnostní vlhkost

   • Přípravy

    Podklad se připraví pomocí příslušných opatření, např. brokováním nebo broušením diamantem tak, aby byly splněny výše uvedené požadavky.

    Roštové podlahy beze zbytku očistěte od nečistot nebo zbytků oleje vysokotlakým čističem s rotorovým kartáčem pro čištění roštů.

    Popraskaná nebo vadná místa v podkladu je třeba vyspravit vhodnými opravnými maltami Remmers PCC malty.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 20 °C
   • Natírání/Válečkování
   • Doba zpracování 15 min
   • Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování
   • Gumová stěrka, epoxidový váleček, Patentdisperser - směšovací hlava

   • GR_B_2

    Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

    Při čištění dodržovat zásady BOZP a zohlednit likvidaci dle platných směrnic.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před mrazem
   • Doba skladování 9 měsíců
   • V originálních uzavřených obalech v suchu, chladu a nad bodem mrazu min 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • Viz příklady použití

  • Příklady použití
   • Nanášení

    Materiál aplikovat na připravenou plochu a vhodnými prostředky, např. válečkem, rovnoměrně rozetřít.

    U roštových podlah natřete také vnitřní stranu roštů.

    Je nutné aplikovat dvě vrstvy.

    Na pracovní krok: min. 0,4 kg/m²

  • Obecné pokyny
   • Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly provedeny v laboratorních podmínkách (20 °C) a se standardními barevnými odstíny. Při stavebně podmíněných podmínkách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

    Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

    Výsledná struktura povrchu je velmi závislá na stavebních podmínkách a zpracování. Na povrchovou strukturu se proto nevztahuje odpovědnost za výrobek.

    Malá tloušťka vrstvy a nižší teploty mohou ovlivnit vzhled.

    Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy.

    Vhodný pro pojezd vozidly s gumovými pneumatikami, není vhodný pro namáhání polyamidovými nebo kovovými koly vozidel, ani pro dynamické bodové zatížení.

    Materiál obecně není barevně stabilní.

    Opravy v ploše a napojování na stávající plochy způsobí viditelný přechod ve vzhledu a struktuře.

    Pokud se současně vyskytnou nejméně dva typy zatížení (chemické, mechanické, tepelné zatížení), je třeba počítat s omezenou odolností.

    Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Pouze pro profesionální použití!

    Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.