• WP Flow

  Číslo produktu 043125

  WP Flow

  Hydroizolační, samonivelační vyrovnávací stěrka pro vnitřní použití

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Zátěžová třída Třída zatížení: 1 "Tlaková voda" podle směrnice WTA 4-6 " Dodatečné utěsnění stavebních prvků ve styku se zemí" Tabulka 7 (tlak vody 0,3 baru).
  Pevnost v tahu za ohybu (28 d) ≥ 7,0 N/mm²
  Reakce na oheň Třída E
  Pevnost v tlaku ( 28 d) ≥ 30,0 N/mm²
  Hustota malty po ztuhnutí 1,84 kg/dm³
  Soudržnost odtrhem > 1,5 N/mm²
  Tloušťka vrstvy Jednovrstvé 5 - 30 mm
  Sypná hmotnost 1,3 kg/l
  Záměsová voda Cca 6,0 l / 25 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • pro podlahy v interiéru
  • Minerální podklady
  • Hydroizolační, samonivelační vyrovnávací stěrka pro vnitřní použití
  • Renovace podlah s velmi malou montážní tloušťkou
  • Vnitřní hydroizolace a vyrovnávání podlah suterénů

  Vlastnosti

  • Samonivelační
  • Rychle tuhnoucí
  • Vytvrzuje bez vnitřního pnutí a trhlin
  • Vodonepropustný, vodotěsný od 10 mm tloušťky suché vrstvy
  • Odolnost proti tlaku a opotřebení
  • Čerpatelné pomocí vhodné strojní technologie
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Příslušné dilatační, oddělovací a obvodové spáry se řeší samostatně. Dle potřeby se vyčnívající dílce opatří obvodovou dilatační páskou.

    Vlhkostí zatížené detaily napojení stěn na základ se přepracují ve smyslu Směrnice WTA 4-6 „Dodatečná izolace staveb pod úrovní terénu“. Případné praskliny se uzavřou vhodnou injektážní pryskyřicí. Průsaky a místa protékající vody se utěsní pomocí WP RH rapid.

    U2_M_167

  • Zpracování
   • Potěr/ Samonivelační stěrka/ aplikace ve stoje
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Jednovrstvé zpracování

    Smíchaný materiál vylijte a rychle rozetřete stěrkou/zednickou lžící, válečkem s hroty rozetřete.
    Vyhněte se nánosům.

     

    Dvouvrstvé zpracování

    Porovnatelná s jednovrstvou aplikací, aplikace 2. vrstvy do 24 h. Minimální tloušťka 2. vrstvy > 10 mm.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Čerstvé maltové povrchy chraňte před příliš rychlým vysycháním (průvan, vítr, přímé sluneční záření), deštěm a mrazem!

    V případě potřeby předvyplňte jednotlivé hlubší nerovnosti vhodnými přípravky.

    V případě dvouvrstvé aplikace je třeba znovu zkontrolovat vhodnost stávající první vrstvy; odstraňte všechny stávající separační vrstvy a spékané vrstvy.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr/ Samonivelační stěrka/ aplikace ve stoje
   • Míchací zařízení, mobilní vylévací vědro, rakle, váleček s hroty

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

    Suché zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 9 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V neotevřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost 9 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,7 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,7 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Nástroje, příslušenství a PSA