Číslo produktu 081325

  Ilack

  Ochranný nátěr bez fenolů, obsahující rozpouštědla

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Báze Živičná rozpouštědla
  Hustota (20 °C) 0,93 kg/l
  Bod vzplanutí > 21 °C
  Doba schnutí Suchý proti prachu po 3 hodinách

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna exteriér
  • Betonové plochy v kanalizacích a zemědělských oblastech
  • Ochrana před korozí

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Odolnost vůči kyselinám
  • Odolnost vůči kejdě
  • Obsahuje rozpouštědla
  • Nepropouštějící vlhkost
  • Odolný vůči teplu a chladu
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Srovnaný minerální podklad.

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

   • Připraveno ke zpracování přímo z kbelíku.

  • Pokyny ke zpracování
   • Při zpracovávání tekutých izolačních materiálů může přímé oslunění či vystavení větru vést ke tvorbě škraloupu na povrchu a k tvorbě vzduchových kapes (puchýřů).

    Nepoužívejte v uzavřených místnostech.

    Další vrstvy je možné aplikovat až po dostatečném zaschnutí předchozích vrstev.

    Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

    Dodržujte předpisy dohlížecího živnostenského úřadu a profesní oborové organizace.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Plochý štetec (4540), plyšový váleček FC (4911), vhodné stříkací zařízení

   • Nářadí a případné znečištění ihned a za čerstva očistěte přípravkem V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Doba skladování 60 měsíců
   • Skladujte v uzavřených originálních nádobách v suchu, chladu a chráněných před mrazem. Trvanlivost min. 60 měsíců.

  • Spotřeba
   • cca 200 ml / m² na pracovní postup
   • Cca 0,20 l/m² v jednom pracovním kroku

  • Obecné pokyny
   • Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

    Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.