Číslo produktu 013805

  RM

  Minerální malta pro doplnění kamene

  Vzhledem k revizi sortimentu objednávejte standardní odstíny s čl. 0131 až 0142 prostřednictvím speciálního barevného odstínu Art. 0746. Děkujeme!
  Pevnost
  Odstín:
  anglická červená 06-0 (englischrot 06-0) | 0138
  Odstín: anglická červená 06-0 (englischrot 06-0) | 0138
  Vyberte barvu
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  ve stavu při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu Po 7 dnech: cca 4 N/mm²
  Po 28 dnech: cca 5 N/mm²
  Pevnost v tlaku Normální < 13 N/mm²
  Měkká < 8 N/mm²
  Modul pružnosti (DIN 1048) Normální cca 11 kN/mm²
  Měkká cca 7 kN/mm²
  Velikost zrna Jemná 0,2 mm
  Střední 0,5 mm
  Hrubá 2,0 mm
  Soudržnost odtrhem Cca 0,5 N/mm²
  Sypná hmotnost Cca 1,7 kg/dm³
  Záměsová voda Cca 0,65 - 0,85 l/5 kg
  Cca. 1,95 - 2,5 l/15 kg
  Cca. 3,25 - 4,15 l/25 kg
  Smrštění DIN52450 Po 7 dnech: cca -0,3 mm/m
  Po 28 dnech: cca -0,7 mm/m

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Obnova, kompletace a reprofilace minerálních podkladů, jako je přírodní kámen, cihly, beton a umělý kámen
  • Reprodukce ozdobných stavebních prvků pěchováním

  Vlastnosti

  • Nízký obsah volných zásad
  • Dobrá přilnavost
  • Nízké vlastní pnutí
  • Pigmenty odolné vůči UV záření
  • Hydrofobně nastavitelný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Potřebná očištění povrchu by měla být prováděna co nejšetrněji, např. tryskáním studenou či horkou vodou, čištěním párou. Při silném znečištění by měla být přednostně použita metoda jemného otryskání systémem Rotec nebo čisticími produkty Remmers (např. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR).

    V případě umělecko-historicky cenných, ozdobných stavebních prvků a soch pečlivě odstraňte krusty nečistot a povrch opakovaně intenzivně zpevněte příslušným zpevňovačem kamene Remmers KSE.

  • Zpracování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Na předem namočený podklad se aplikuje kontaktní vrstva směsi (suchá malta / voda) v tloušťce vrstvy asi 2 mm.

    Naneste maltu v tloušťce vrstvy 1,5 až 3 cm v kontaktní vrstvě – čerstvá na čerstvou – 1 až 2 mm nad konečný povrch.

    Bezpodmínečně dodržujte spárořez!

    Aplikaci tenké vrstvy v okrajích nerovností lze usnadnit přidáním přípravku Haftfest do záměsové vody (poměr 1:10). Díky tomu se poněkud zpomalí tvrdnutí a zvýší se přídržnost k podkladu.

    Po dostatečném vytvrzení (když zrno odprýskává) zdrsněte povrch nebo oškrábejte na úroveň okolního povrchu.

    Opracování vysprávek (cidlinou nebo škrabkou) na strukturu okolí vysprávky.

    Čekací doba před nanesením následné vrstvy min. 24 h.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.

    Způsob a doba trvání následného ošetření a povrchové úpravy mají vliv na barevný odstín.

    Mezi jednotlivými šaržemi může být nepatrný barevný rozdíl.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchací zařízení, zednická lžíce, hladítko.

    Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 1,6 kg / l dutiny
   • Cca 1,6 kg/l dutiny

   • Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Speciální barva podle odstínu č. (č. MF, barevný rozsah, NCS apod.) nebo zaslání vzorku (v případě proměnlivé nebo měňavé barvy jasně označte požadovaný odstín).

    Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

    Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.