• Funcosil FC
 • Funcosil FC
  • Funcosil FC
  • Funcosil FC

  Číslo produktu 071101

  Funcosil FC

  Hydrofobní impregnace na silanové bázi ve formě krému

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Vzhled Mléčná, bílá, krémová
  Hustota (20 °C) Cca 0,84 kg/l
  Bod vzplanutí > 61 °C
  Aktivní látka Silany/siloxany
  Obsah účinných látek Cca 40 % hm.
  Ředidlo Dearomatizované uhlovodíky / voda

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Ochrana fasád před nárazovým deštěm
  • Snižuje sklon ke znečištění a sklon k zelenání
  • Porézní, minerální podklad v exteriéru
  • Ochrana před nárazovým deštěm s následnou izolací dutin a vnitřní izolací

  Vlastnosti

  • Vysoce vodoodpudivý
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Zlepšuje odolnost proti mrazu / posypové soli
  • Výborně proniká do hloubky
  • Odolný UV záření
  • Odolný alkáliím
  • Vynikající dlouhodobý účinek
  • Snadná, přesná aplikace bez ztrát
  • Již cca 60 minut po aplikaci odolný proti dešti
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

   • Přípravy

    Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

    Nutné čištění provést šetrně, např. postřikem studenou resp. teplou vodou nebo parním čištěním; v případě neodolných nečistot použít zařízení s jemným proudem rotec 25 l (5235) nebo čisticí prostředky Remmers [např. odstraňovač nečistot (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Zpracování
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10 °C až max. +25 °C.

   • Impregnační prostředek naneste vhodným nástrojem do kříže nebo aplikujte stříkacím zařízením airless.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    Sousedící plochy, které nemají být prostředkem napuštěny, lze očistit do 1 hod. po aplikaci ředidlem V 101.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/válečkování Stříkání Airless/Airmix
   • Váleček s dlouhým chlupem, štětec. Airless tryska: úhel rozprachu 40°, průměr 0,021 palce, tlak max. 60 bar

   • Pracovní nástroje musí být suché a čisté.

    Po práci a před delší přestávkou nástroje vyčistěte vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 150 ml - 200 ml Total / m²
   • Dle porozity, v jednom kroku: cca 0,15 - 0,20 l/m²

   • Potřeba impregnačního činidla se musí zjistit na dostatečně velké zkušební ploše (1 – 2 m²).

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Nutno zajistit neprostupnost vody za hydrofobizovanou zónu.

    Za přítomnosti škodlivých solí proveďte analýzu zasolení.

    Vysoké koncentrace solí mohou vést k těžkým škodám na materiálu, kterým nemůže být zabráněno použitím impregnačního prostředku.

    Podmínkou optimální funkce je správná spotřeba; ta je závislá vždy na porozitě a vlhkosti podkladu.

    Zkouška účinnosti:
    Nasákavost minerálních stavebních materiálů může být testována pomocí Funcosil zkušebních destiček nebo pomocí Funcosil trubice dle prof. Karstena (Funcosil kufřík pro testování fasád, č. výrobku 4954 ).
    Proveďte test účinnosti nejdříve 6 týdnů po aplikaci.

    Podklady s velmi nízkou savostí a silně strukturovanými povrchy by měly být ošetřeny tekutou impregnací.

    Na karbonatické horniny je nutné provést zkoušku účinnosti.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty