• Primer HF
 • Primer HF
  • Primer HF
  • Primer HF

  Číslo produktu 643805

  Primer HF

  Hloubková penetrace s hydrofobním a zpevňujícím účinkem

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Vzhled bezbarvá kapalina
  Hustota (20 °C) 0,88 g/cm³
  Bod vzplanutí > 42 °C
  Ředidlo Aromatické uhlovodíky

  V plně zreagovaném stavu

  V plně zreagovaném stavu

  Odolný proti alkáliím do pH 13 odolný

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • AW_GR_226
  • AW_GR_227

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Zpevňující
  • Vyrovnává savost
  • Hydrofobizující
  • Odolný alkáliím
  • Proniká do hloubky
  • Obsahuje rozpouštědla
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    AV_GR_1

    Bez solí, škodlivých stavbám.

  • Zpracování
   • Natírání/ nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +30 °C

   • Před použitím protřepejte.

    Materiál naneste rovnoměrně natíráním nebo stříkáním.

    Předcházející krok případně opakovat.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nepoužívejte nástroje s plastovými štětinami.

    Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

    Nevytvářejte lesklé povrchy.

    Před použitím odstraňte konstrukční vady, jako např. praskliny, popraskané spáry, vadné spoje a vzlínající vlhkost.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

   • Sušení

    Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/ nízkotlaké stříkání/rozprašování
   • Štětec, malířská štětka, plyšový váleček

   • Po práci a před delší přestávkou nástroje očistit ředidlem V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 100 ml - 200 ml Total / m²
   • Cca 0,1 - 0,2 l/m² dle podkladu

   • Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.