• Dichtkehlenspachtel schnell [basic]

  Číslo produktu 042325

  Dichtkehlenspachtel schnell

  rychlovazná těsnící hmota

  Odstín: Dichtkehlenspachtel schnell | 0423
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Vodotěsná rychlá oprava defektních míst
  • Spárovací i plošná stěrka
  • Tvorba těsnicích zátek
  • Ochrana proti provlhčení ze strany zdiva pro izolaci zdiva pod úrovní terénu

  Vlastnosti

  • Tuhne bez vnitřního pnutí a trhlin
  • Velmi dobrá přilnavost k podkladu
  • Rychlé tuhnutí
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Odstranit starou omítku minimálně 80 cm nad viditelnou úroveň vlhkosti.

    V místě přechodu podlahy a stěn vysekat mazaninu v šíři asi 20 cm.

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

     

    Základní nátěr pro neošetřené povrchy

    Aplikovat Kiesol zředěný vodou v poměru 1:1, povrch musí být souvisle nasycen, avšak bez stékajících přebytků a louží.

    Neprodleně odstranit přebytečný materiál.

    Postupovat vždy čerstvý do čerstvého.

  • Zpracování
   • Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci / Spárování / Natahování izolačního klínu lžicí
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Adhezní můstek

    Aplikujte produkt natíráním jako adhezní můstek.

     

    Oprava defektních a vytlučených míst

    Aplikovat výrobek stěrkové konzistence do čerstvého adhezního můstku, případně ho nanést ve více vrstvách.

    Tloušťka jedné vrstvy < 50 mm.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

     

    Vytvoření těsnicího klínu

    Natáhnout výrobek v místě přechodu mezi stěnou a podlahou, čerstvý do čerstvého do stěrky.

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci / Spárování / Natahování izolačního klínu lžicí
   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty