• WP DS [basic]

  Číslo produktu 040525

  WP DS [basic]

  Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

  Prüfbericht 5104/844/08
  Odstín: WP DS | 0405
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) Cca 6 N/mm²
  Pevnost v tlaku (po 28 dnech) Cca 30 N/mm²
  Záměsová voda 20-21 % odpovídá 5,0-5,3 l/ 25 kg
  Kapilární absorpce vody w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
  Difuze vodní páry µ < 200

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Hydroizolace novostaveb
  • Ochrana proti provlhčení ze strany zdiva pro izolaci zdiva pod úrovní terénu
  • Izolace nádrží proti zevnitř působícímu tlaku vody
  • Části stavby v kontaktu s pitnou vodou

  Vlastnosti

  • Těsný proti tlakové vodě
  • Velmi dobrá přilnavost k podkladu
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    V místě přechodu podlahy a stěn vysekat mazaninu v šíři asi 20 cm.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Kouty vyplnit do zaoblení (těsnicí klín).

    Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

    Penetrace

    Savé minerální podklady penetrovat Kiesolem MB.

  • Zpracování
   • Natírání / stříkání
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C

   • Materiál aplikovat ihned po rozmíchání.

    Ochrana proti zavlhčení zezadu

    Aplikovat jednu vrstvu materiálu na připravený podklad.

    Izolace v oblasti styku s pitnou vodou

    Aplikovat materiál bez penetrace na připravený podklad ve třech vrstvách.

    Omítka

    Aplikovat materiál na hydroizolaci jako další vrstvu a ještě do čerstvé vrstvy stěrky nanese celoplošně podhoz SP Prep.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nezpracovávat na přímém slunci.

    Celková tloušťka vlhké vrstvy nesmí překročit 5 mm.

    Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Po nanesení chránit izolaci proti dešti, přímému slunečnímu záření, mrazu a kondenzaci.

    Izolaci chránit před mechanickým poškozením.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání / stříkání
   • Míchadlo, hranatá malířská štětka, koště na stěrkování Vhodná strojní technika.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,6 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky vrstvy

  • Příklady použití
   • Tloušťka vrstvy a spotřeba při aplikaci v interiéru a exteriéru

    Třída zatížení

    Min. tloušťka vrstvy (mm)

    Aplikované množství
    čerstvé malty
    (kg/m2)
    hodnota Cca.

    Spotřeba práškové směsi
    (kg/m2)
    Cca.

    Vydatnost 25 kg
    (Papírový pytel)
    (m2)
    Cca.

    Izolace na a ve zdivu
    ≥ 2,0
    4,0
    3,2
    7,5
    Odstřikovaná voda/izolace soklu
    ≥ 2,0
    4,0
    3,2
    7,5
    Půdní vlhkost a netlaková voda
    ≥ 2,0
    4,0
    3,2
    7,5
    Hromadící se průsaková voda
    ≥ 3,0
    6,0
    5,0
    5,0
    Vodní nádrže s hloubkou vody až 10 metrů

    ≥ 3,0

    6,0
    5,0
    5,0    Zatížení vodou a tloušťka vrstvy

    Druh zatížení vodou
    Min. tloušťka vrstvy v mm
    Spotřeba čerstvé malty
    (kg/m2)

    Spotřeba práškové směsi (kg/m²)
    Půdní vlhkost, nehromadící se průsaková voda (2 pracovní kroky)

               2

           4
         3,2
    Hromadící se průsaková  voda a tlaková voda (3 pracovní kroky)
              3
           6
          5


  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Zvláštní opatření, jakož i zkušební certifikáty, jsou k dispozici na internetu www.remmers.com.

     

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.