Číslo produktu 300805

  Kiesol MB

  Speciální penetrace pro kritické podklady

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Vzhled mléčný
  Hustota (20 °C) 1,01 g/cm³
  Hodnota pH 11

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Systémová složka pro izolaci budov
  • Vhodné pro savé minerální podklady

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Zlepšuje přilnavost
  • Vodoodpudivý
  • Zpevňující
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Únosný, suchý, čistý a bez prachových částic.

  • Zpracování
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C

   • Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.

    Na vodorovných plochách nevytvářet kaluže.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Hrubá štětka, štetec, váleček s jehněčí vlnou, stříkací zařízení.

   • Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

    Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 100 ml - 200 ml Total / m²
   • cca 100-200 ml/m² v závislosti na podkladu

   • Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty