• SP Prep

  Číslo produktu 040030

  SP Prep

  Omítkový podhoz podle WTA

  Odstín: šedý (vlastní odstín) | 0400
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Reakce na oheň Třída A1
  Pevnost v tlaku (po 28 dnech) CS IV (> 6,0 N/mm²)
  Certifikace GG-Cert + WTA
  Zrnitost 3,15 mm
  zrnitost podle DIN EN 13139
  Tloušťka vrstvy Max. 5 mm
  Sypná hmotnost Cca 1,7 kg/dm³
  Záměsová voda Ca. 5,0 l/30 kg
  Propustnost vodní páry µ ≤ 15
  Hloubka průniku vody Po 1 h > 5 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Příprava podkladu před natažením minerálních omítek
  • Vyrovnání různé nasákavosti podkladu

  Vlastnosti

  • Vysoká přilnavost k podkladu
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Savé podklady předem navlhčete vlhkým hadříkem.

  • Zpracování
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Nasákavé podklady

    Nanášet síťovitě jako adhezní můstek (krytí 50-70 %) s maximální tloušťkou 5 mm.

     

    Vnitřní izolace a slabě nasákavé podklady

    Nanášet celoplošně (krytí 100%), s maximální tloušťkou 5 mm.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Nepoužívat materiál pro vyrovnání nerovností!

    Omítku nanášet po 2-4 dnech.

    Zlepšit přilnavost na hladkém a hustém povrchu pomocí Haftfest (č.výr. 0220).

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci
   • Míchadlo, zednická lžíce, ocelové koště, mechanická omítačka, trychtýřová omítací pistole.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • 4 - 6 kg / mm tloušťka vrstvy (plně krycí) / m²
   • Celoplošně 4-6 kg/m²

   • Určete přesnou spotřebu na dostatečně velké ploše vzorku.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy vytvořte testovací plochy!

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.