• SP Levell

  Číslo produktu 040120

  SP Levell

  Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

  Button WTA blau Button G Cert
  Odstín: šedý (vlastní odstín) | 0401
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Reakce na oheň požáru A1
  Pevnost v tlaku CS III (i.M. 5,5 N/mm²)
  Certifikace GG-Cert + WTA
  Kapilární absorpce vody > 1,0 kg/m²
  Nasákavost > 1,0 kg/m²
  Porozita > 45 % obj.
  Tloušťka vrstvy jedna vrstva 10 až 40 mm
  Plošná hmotnost cca 1,0 kg/dm³
  Záměsová voda cca 6,5 l/20 kg
  Propustnost vodní páry µ ≤ 15
  Hloubka průniku vody po 24 h > 5 mm

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Vlhké a zasolené zdivo a stěny
  • Stávající budovy, sklepy a fasády
  • Odsolení a snížení vlhkosti
  • Protikondenzační vrstva a ochrana na vnitřní hydroizolaci

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnost solím
  • Porozita 51% obj.
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Kapilárně aktivní (nasákavý)
  • Tloušťka jedné vrstvy 10 až 40 mm
  • Vhodný pro strojní zpracování
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Staré a poškozené omítky odstranit minimálně 80 cm nad oblast poškození.

    Nepevné spáry vyškrabat do hloubky min. 2 cm.

    Podklad předvlhčit do matně vlhka.

    Podklad: savý s nízkou soudržností

    Nanášet síťovitě jako adhezní můstek (krytí 50-70 %) s maximální tloušťkou 5 mm.

    Alternativa: Nanášet produkt jako tmelicí stěrku.

    Podklad: slabě nasákavý

    Nanášet celoplošně (krytí 100%), s maximální tloušťkou 5 mm.

    Alternativa: Nanášet produkt jako tmelicí stěrku.

    Podklad: Minerální izolační stěrka

    SP Prep plně krycí (100 %) s max. tloušťkou vrstvy 5 mm čerstvě nanést v čerstvém stavu jako pojivo do poslední vrstvy kalu.

  • Zpracování
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu musí být min. +5 °C až +30 °C .

   • Jednovrstvě

    Používat vhodné nářadí nebo omítačku.

     

    Dvouvrstvě

    První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

    Po dostatečném vyschnutí nanést druhou vrstvu.

    Povrch stáhnout škrabákem na břízolit.

    Pro nanesení další vrstvy po ztuhnutí vodorovně zdrsněte hřebenem na omítku.

    Alternativa: Příprava povrchu na další vrstvy po dostatečném zaschnutí mřížkovým vyhlazovačem omítky.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

    Pro zajištění úspěšného výsledku sanace dodržte podmínky vysychání dle směrnice WTA 2-9-04/D.

    Při zpracování strojem kontaktujte Remmers Technik Service, Tel. +49(0)5432 83-153.

    Opracování strojem může vést ke změnám charakteristik, specifických pro daný produkt, jako je pevnost, obsah vzduchových pórů atd.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Stříkání
   • Míchačka, hladítko, stahovací ALU lať (hliníková), hřeben, štetka, zednická lžíce. Vhodná strojní technika.

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • asi 9,5 kg / cm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 9,5 kg/m²/cm tl. vrstvy

   • Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

  • Obecné pokyny
   • Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty