• WP RH rapid

  Číslo produktu 101001

  WP RH rapid

  Rychle tuhnoucí výplňová malta

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pevnost v tlaku (po 28 dnech) > 30 N/mm²
  Počátek tuhnutí při 20 °C Cca 30 s
  Konec tuhnutí při 20 °C Cca 40 s
  Odstín Šedý
  Hodnota pH Cca 12
  Plošná hmotnost Cca 1,2 kg/dm³
  Záměsová voda Cca 30 % odpovídá 1,2-1,7 l / 5 kg

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Rychlé opravy vlhkých míst, průsaků a výronů vody
  • Izolace pod stěrkovými systémy Remmers
  • Sanace a utěsnění betonu, zdiva, omítek a šachet

  Vlastnosti

  • Reakce během několika sekund (začátek tuhnutí po cca 30 sekundách)
  • Těsný proti tlakové vodě
  • Nízký sklon ke smršťování
  • Mrazuvzdorný
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Vlhká místa vysekat min. 3 cm do hloubky a šířky a klínovitě rozšířit směrem dovnitř.

  • Zpracování
   • Spárování/špachtlování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

   • Suchý materiál zatlačit na místo průsaku.

    Případně vícekrát opakovat a znovu zatlačit.

  • Pokyny ke zpracování
   • V případě nízkých teplot použít teplou vodu a materiál skladovaný v místnosti.

    V případě silných průsaků a průniků vody použít odlehčovací trubičky.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Spárování/špachtlování
   • Špachtle, spárovačka

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

    Obsah otevřených nádob zpracovat během týdne.

  • Spotřeba
   • asi 1,7 kg / l dutiny
   • Cca 1,7 kg/ l dutiny

  • Obecné pokyny
   • Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!

    Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Alkalické pojivo může rozpouštět neželezné kovy.

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty