• WP Sulfatex rapid

  Číslo produktu 042925

  WP Sulfatex rapid

  Rychlovazná nátěrová a tmelicí izolační stěrková malta s vysokou odolností síranům

  Prüfbericht 5250/931/11
  Odstín: WP Sulfatex rapid | 0429
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) Cca 5 N/mm²
  Pevnost v tlaku (po 28 dnech) Cca 20 N/mm²
  Ukončení tuhnutí Cca 60 min
  Záměsová voda 3,5 - 5,5 l/25 kg
  Kapilární absorpce vody w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Difúze vodních par µ < 200

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do interiéru i exteriéru
  • Dodatečná hydroizolace sklepů
  • Dodatečná hydroizolace soklů
  • Ochrana proti provlhčení ze strany zdiva pro izolaci zdiva pod úrovní terénu
  • Izolace nádrží proti zevnitř působícímu tlaku vody
  • Vodotěsná rychlá oprava defektních míst
  • Spárovací i plošná stěrka
  • Tvorba těsnicích zátek
  • Podklady zatížené solemi

  Vlastnosti

  • Tloušťka jedné vrstvy až 50 mm
  • Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)
  • Rychle tuhnoucí
  • Těsný proti tlakové vodě
  • Konzistenci materiálu pro natírání a stěrkování lze upravit přidáním vody.
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

   • Přípravy

    Odstranit starou omítku minimálně 80 cm nad viditelnou úroveň vlhkosti.

    V místě přechodu podlahy a stěn vysekat mazaninu v šíři asi 20 cm.

    Odstranit ostré hrany a zbytky malty.

    Rohy, hrany je nutné srazit nebo zkosit.

    Kouty vyplnit do zaoblení (těsnicí klín).

    Prostupy potrubí lze napojit zaobleným fabionem do plochy.

     

    Základní nátěr pro neošetřené povrchy

    Aplikovat Kiesol zředěný vodou v poměru 1:1, povrch musí být souvisle nasycen, avšak bez stékajících přebytků a louží.

    Neprodleně odstranit přebytečný materiál.

    Postupovat vždy čerstvý do čerstvého.

  • Zpracování
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Spárování
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +30 °C

   • Adhezní můstek

    Aplikujte produkt natíráním jako adhezní můstek.

     

    Vyrovnání povrchu

    Aplikovat výrobek stěrkové konzistence do čerstvého adhezního můstku.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

     

    Stěrková izolace

    Materiál aplikovat ihned po rozmíchání.

    Utěsnění povrchu

    V případě zatížení zemní vlhkosti nanést ve dvou vrstvách.

    U tlakové vody nanést stěrku ve třech vrstvách.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

    Horizontální izolace na i pod zdivo

    Na podklad nanést v souladu s pravidly dvě vrstvy stěrky.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

    Ochrana proti zavlhčení zezadu

    Aplikovat jednu vrstvu materiálu na připravený podklad.

     

    Izolační stěrka

    Produkt naneste min. ve dvou vrstvách stěrkováním.

    Následná vrstva se provede tehdy, když předchozí vrstva vyzraje natolik, aby převrstvením nebyla poškozena.

     

  • Pokyny ke zpracování
   • Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.

    Je třeba se vyvarovat delším časovým prodlevám u aplikací následných vrstev.

    Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

    Při sanaci předem odstranit zdroje vlhkosti.

    Vzhledem k tomu, že se může změnit vodní zatížení, doporučujeme aplikovat tři vrstvy.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Potěr / Špachtlování / Nahazování zednickou lžíci/ Spárování
   • Míchací zařízení, měkká štětka, malířská štětka, lžíce, hladítko resp. spárovačka

   • Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

  • Skladování / trvanlivost
   • Chraňte před vlhkostí
   • Doba skladování 6 měsíců
   • Suché, neotevřené originální balení, 6 měsíců.

  • Spotřeba
   • 1,6 kg / mm tloušťka vrstvy / m²
   • Cca 1,6 kg/m²/mm vrstvy jako nátěr Cca 1,7 kg/m²/mm vrstvy jako tmelicí stěrka Cca 1,7 kg/m jako těsnicí klín

  • Obecné pokyny
   • Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.

    Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).

    Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.

    Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.

    Dbejte pokynů „Směrnice pro projektování a provádění izolací částí staveb pod úrovní terénu“ vydaných Deutsche Bauchemie, 1. vydání, květen 2002.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Vždy provádějte vzorové plochy!

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

  Možné systémové produkty