• Clean Galena

  Číslo produktu 066125

  Clean Galena

  Čistič pro ekologické čištění povrchů historického přírodního kamene.

  Varianta:
  0661 | Clean Galena
  Balení

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Hustota (20 °C) 1,1 g/ml
  Hodnota pH Cca 10,0

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • podlaha/stěna interiér a exteriér
  • Minerální podklady, zvláště vápenec.
  • Snížení obsahu těžkých kovů, obzvláště olova
  • Ztenčení krust
  • Odstraňování skvrn vyvolaných železitými a měďnatými sloučeninami.

  Vlastnosti

  • na vodní bázi
  • Čištění šetrné k podkladu.
  • Bez emisí.
  • Vysycháním se vytvoří tuhá slupka, která z povrchu sejme nečistoty.
  • Váže plošné znečištění
  • Váže těžké kovy do komplexů.
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    U1_R_4

    Nepoužívat na horké podklady.

   • Přípravy

    Podklad důkladně vyčistit vhodným nástrojem.

    Pro určení účinnosti čištění se provede zkušební plocha.

    Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Podklad důkladně předvlhčit.

  • Zpracování
   • Štětec/Váleček/Hladítko/Airless zařízení
   • Doba schnutí přetíratelný po 24 hod
   • Teplota při zpracování min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.

  • Pokyny ke zpracování
   • Při zpracování strojem kontaktujte Remmers Technik Service, Tel. +49(0)5432 83-153.

    VA2_R_9

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Štětec/Váleček/Hladítko/Airless zařízení
   • Štětec, špachtle, hladítko, airless stříkací zařízení.

   • Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 12 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

  • Spotřeba
   • VB_R_1

  • Obecné pokyny
   • H_R_6

    Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

    Veškerý použitý, popř. kontaminovaný materiál zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.