• Funcosil SL

  Číslo produktu 060805

  Funcosil SL

  Bezbarvá hydrofobní impregnace na bázi silanu/siloxanu pro vápenec

  Charakteristické údaje výrobku

  Při dodání

  Vzhled Bezbarvý, tekutý
  Hustota (20 °C) cca 0,79
  Bod vzplanutí cca 40
  Viskozita (výtokový pohárek DIN 2) 44
  Průtokový pohárek DIN 4  10
  Aktivní látka Silan/Siloxan
  Obsah aktivní látky cca 7
  Ředidlo Alifatické uhlovodíky

  Uvedené hodnoty představují typické vlastnosti výrobku a nelze je pokládat za závazné specifikace výrobku.

  Oblast použití

  • do exteriéru
  • Ochrana fasád před nárazovým deštěm
  • Snižuje sklon ke znečištění a sklon k zelenání
  • Minerální stavební materiály, zejména pro vápenaté přírodní kameny

  Vlastnosti

  • na bázi rozpouštědel
  • Zlepšuje odolnost proti mrazu / posypové soli
  • Vodoodpudivý
  • Otevřen difúzi vodních par
  • Dobře proniká do hloubky
  • Odolný UV záření
  • Odolný alkáliím
  • Vynikající dlouhodobý účinek
  • Pracovní příprava
   • Požadavky na podklad

    Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

    Zbytky předchozích čištění (např. smáčedla, vosky) mohou negativně ovlivňovat účinek prostředku a musí proto být zcela odstraněny.

   • Přípravy

    Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

    Nutné čištění provést šetrně, např. postřikem studenou resp. teplou vodou nebo parním čištěním; v případě neodolných nečistot použít zařízení s jemným proudem rotec 25 l (5235) nebo čisticí prostředky Remmers [např. odstraňovač nečistot (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)].

  • Zpracování
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Teplota při zpracování min. 10 °C max. 25 °C
   • Podmínky zpracování

    Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +10°C až max. +25°C

   • Impregnační prostředek nanášet beztlakým poléváním dosyta (zabránit rozprašování), až se vytvoří jazyk 30-50 cm stékajícího prostředku.
    Každý úsek polévat ve vodorovných serpentinách odspodu nahoru.
    Postup několikrát (min. dvakrát) opakovat, dokud podklad saje.

    Na plochy, na které není možné materiál nanášet stříkáním, nanášet prostředek namočeným štětcem nebo válečkem.

  • Pokyny ke zpracování
   • Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

    Čerstvě ošetřené plochy chraňte před prudkým deštěm, větrem, slunečním zářením a kondenzací vody.

    Sousedící plochy, které nemají být prostředkem napuštěny, lze očistit do 1 hod. po aplikaci ředidlem V 101.

  • Pracovní přístroje / čištění
   • Natírání/Válečkování/Nízkotlaký postřik/rozprašování
   • Nízkotlaké dopravní a stříkací zařízení, odolná ředidlům, čerpadla kapalin, štětec, štětka a plyšový váleček

   • Pracovní nástroje musí být suché a čisté.

    Po práci a před delší přestávkou nástroje očistit ředidlem V 101.

  • Skladování / trvanlivost
   • Doba skladování 24 měsíců
   • Skladujte v chladu nad bodem mrazu/chraňte před vlhkostí/v uzavřeném obalu
   • Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

    Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.

  • Spotřeba
   • Celkem nanášené / aplikované množství 300 ml - 1500 ml Total / m²
   • Přírodní kámen (jemně porézní): 0,2-0,5 l/m² Přírodní kámen (hrubě porézní): 0,4-1,5 l/m²

   • Potřeba impregnačního činidla se musí zjistit na dostatečně velké zkušební ploše (1 – 2 m²).

  • Obecné pokyny
   • Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

    Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

    Nutno zajistit neprostupnost vody za hydrofobizovanou zónu.

    Podmínkou optimální funkce je správná spotřeba; ta je závislá vždy na porozitě a vlhkosti podkladu.

    Zkouška účinnosti:
    Nasákavost minerálních stavebních materiálů může být testována pomocí Funcosil zkušebních destiček nebo pomocí Funcosil trubice dle prof. Karstena (Funcosil kufřík pro testování fasád, č. výrobku 4954 ).
    Proveďte test účinnosti nejdříve 6 týdnů po aplikaci.

  • Pokyny k likvidaci
   • Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

  • Bezpečnost / pravidla
   • Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.